Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
   
Pomoc Ośrodka nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Dzielnicy kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Efektywność udzielanej pomocy opiera się na szerokiej gamie  wsparcia niepieniężnego (  obejmującego m.in. rożne rodzaje usług, poradnictwo, zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne).

Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze,  osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i  długotrwale chorym.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i profesjonalizm kadry dla zagwarantowania wysokiego poziomu udzielanego przez nas wsparcia, pomocy i poradnictwa. W swojej działalności wykorzystujemy skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia i strategie w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Działamy na rzecz Mieszkańców Dzielnicy Wola z Mieszkańcami Dzielnicy Wola, w partnerstwie z wieloma osobami,  instytucjami i organizacjami.

Podstawowe zadania Ośrodka dotyczą:

 

W celu spełnienia  obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Ośrodek danych osobowych osób ubiegających się oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin.

Treść klauzul informacyjnych  dostępna jest w  zakładce O nas- Ochrona danych osobowych.