W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadza się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

  1. Z dniem 31 marca 2020 r. ogranicza się do minimum bezpośrednie kontakty pracowników socjalnych z osobami  ubiegającymi się o pomoc z Ośrodka przy ul. J.Bema 91.
  2. W celu otrzymania wsparcia i niezbędnej pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów z pracownikami Ośrodka:  

- telefonicznie  pod numerem 22 571-50-00 ( centrala)

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak:

  • e-mail- wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@ops-wola.waw.pl
  • e-PUAP- wysyłając korespondencję na skrytkę opswola

- za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

 3. Pracownik Ośrodka na podstawie art. 15 o ww. ustawy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i dokona rozeznania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w trakcie rozmowy oraz przekaże informacje o dokumentach, które należy przekazać do Ośrodka w celu rozpatrzenia Wniosku, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Wykaz wymaganych dokumentów.

4. Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików. Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania
np. 7 Zip dostępnego  pod adresem: https://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Program,Windows,12559.html


_______________________________________________________________________________________________________________

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
   
Pomoc Ośrodka nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Dzielnicy kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Efektywność udzielanej pomocy opiera się na szerokiej gamie  wsparcia niepieniężnego (  obejmującego m.in. rożne rodzaje usług, poradnictwo, zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne).

Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze,  osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i  długotrwale chorym.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i profesjonalizm kadry dla zagwarantowania wysokiego poziomu udzielanego przez nas wsparcia, pomocy i poradnictwa. W swojej działalności wykorzystujemy skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia i strategie w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Działamy na rzecz Mieszkańców Dzielnicy Wola z Mieszkańcami Dzielnicy Wola, w partnerstwie z wieloma osobami,  instytucjami i organizacjami.

Podstawowe zadania Ośrodka dotyczą:

 

W celu spełnienia  obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Ośrodek danych osobowych osób ubiegających się oraz korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin.

Treść klauzul informacyjnych  dostępna jest w  zakładce O nas- Ochrona danych osobowych.