Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy ). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym realizuje następujące zadania:

1. Udzielanie osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: w schroniskach dla osób bezdomnych i tzw. miejscach niemieszkalnych (altanki działkowe, pustostany, szpitale itp.) świadczeń pomocy społecznej, w tym:

 • świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłki stałe i celowe) oraz pomocy rzeczowej
 • pracy socjalnej i poradnictwa
 • wsparcia w ramach realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności zgodnie ze Standardem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności przyjętego Zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego nr 186/2019)

 Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.02.2019 nr 186/2019Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności- zał. do Zarządzenia nr 186/2019

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola  do domu pomocy społecznej
 • kompletowanie dokumentacji w sprawie skierowania osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania nas pobyt stały na terenie Dzielnicy Wola  w Warszawie do domu pomocy społecznej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w sprawie świadczeń pomocy społecznej, niezbędnej do przesłania do OPS/GOPS właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie

2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie,
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( tzw. „decyzji kierujących do schronisk”), w stosunku do osób:

przebywających na terenie: posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały: na podstawie dokumentacji (w tym wywiadu środowiskowego) przygotowanej przez: szczególne okoliczności:
Dzielnicy Wola w Warszawie w Warszawie OPS Wola  
Warszawy, poza Dzielnicą Wola w Warszawie 17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie  
Dzielnicy Wola w Warszawie poza Warszawą OPS Wola o ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
Warszawy, poza Dzielnicą Wola poza Warszawą 17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie o ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
przebywających na terenie Polski, poza Warszawą w Warszawie OPS/GOPS miejsca pobytu osoby bezdomnej (poza Warszawą)  

Zadanie realizowane jest zgodnie z nadanym Ośrodkowi  statutem na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy  Nr LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st Warszawy.
Od 1 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zgodnie ze swoim statutem wydaje decyzji ustalającej prawo do tymczasowego  schronienia w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa. Decyzje te wydawane są na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej miejsca pobytu osoby bezdomnej i przekazanej do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Dokumentacja ta kompletowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 38/2019 w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach”.

Zarzadzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 16.01.2019 nr 38/2019

Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach- zał. do Zarządzenia nr 38/2019

załącznik nr 1 do Procedury

załącznik nr 2 do Procedury

załącznik nr 3 do Procedury

załącznik nr 4 do Procedury

załącznik nr 5 do Procedury

załącznik nr 5a do Procedury

załącznik nr 6 do Procedury

załącznik nr 7 do Procedury

załącznik nr 8 do Procedury

załącznik nr 9 do Procedury

Pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalony w drodze decyzji administracyjnej może być odpłatny. Powyższe reguluje Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  nr LXXIV/2079/2018 i Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. nr XIX/465/2019;

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 27.09.2018 nr LXXIV/2079/2018

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 26.09.2019 r. nr XIX/465/2019

4. Prowadzenie postępowań w  sprawie refundacji przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej świadczenia udzielonego w miejscu pobytu.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (DPB)

ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

tel. 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08/09

Kadra:

p. Anna Wrzesień- Kierownik

wew. 103, kom. 601 271 786

imię i nazwisko stanowisko kontakt współpraca z podmiotami/ instytucjami
p. Joanna Dymowska- Kot starszy specjalista pracy socjalnej- Koordynator wew. 107,
kom.723243583

Misja "Nowy Początek" Kościół Boży
w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, Warszawa,

Hostel Burakowska

p. Marta Gierak- Kałęcka starszy specjalista pracy socjalnej wew. 107,
kom.723243602

Stowarzyszenie Alter Ego,
ul. Wiślana 7, Warszawa;

Stowarzyszenie Atidotum, Janowo 42, gm. Pomiechówek;

Mieszkania rotacyjne ul. Kolejowa 10, Warszawa

p. Marcin Grzenkowski specjalista pracy socjalnej wew. 113,
kom.723243624

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa;

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko"      ul. Żytnia 1A, Warszawa.

p. Lidia Ważniewska specjalista pracy socjalnej wew. 104,
kom.723243625

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa;

Schronisko "Emaus" Wspólnota Chleb Życia ul. Stawki 27, Warszawa.

p. Anna Kozik specjalista pracy socjalnej wew. 104,
kom.723243623
Szpitale poza Wolą- schronienia
p. Łukasz Makowski specjalista pracy socjalnej wew. 105,
kom.723243675

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża,
ul. Dojazdowa 3, Warszawa;

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;

Szpitale poza Wolą- schronienia.

p. Magdalena Małek specjalista pracy socjalnej wew. 104,
kom.723243597

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa.

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści,
ul. Witosa 46, Czarna

p. Ewa Marczak starszy pracownik socjalny wew. 108,
kom.723243622

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, Warszawa;

Stowarzyszenie "Patronat",
ul. Siennicka 48, Warszawa

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa;

SODON i Kolska 2/4, Warszawa-Wola.

p. Anna Rak starszy specjalista pracy socjalnej wew. 120,
kom.723243598

Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Kofoeda, ul. Lniana 1, Warszawa;

Hostel ul. Łucka 15 , Warszawa

p. Monika Sasin pracownik socjalny wew. 106,
kom.723243591

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, al. Księży Orionistów 1, Łaźniew,

Placówka buforowa  przy ul. Wóyjcickiego 15 w Warszawie

p. Bogusława Nizioł starszy specjalista pracy socjalnej

wew. 114,
kom.511853220

Stowarzyszenie MONAR w Bobrowcu,
ul. Mazowiecka 75, Bobrowiec;

Przestrzeń publiczna na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

p. Monika Przestrzelska specjalista pracy socjalnej

wew. 106,
kom.723243672

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi",
ul. Targowa 82, Warszawa;

Hotel - ul. Białowiejska 1/3, Warszawa

Przestrzeń miejska poza Wolą (w tym noclegownie) - schronienia

p. Magdalena Sęczyk specjalista pracy socjalnej


kom.723243676

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Fundacja "Szafirowa", ul. Franciszka Ryxa 9, Zawodne;

Stowarzyszenie MONAR w Bobrowcu, ul. Mazowiecka 75, Bobrowiec

p. Aleksander Wichowski starszy specjalista pracy socjalnej

wew. 114,

kom.514793791

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko", ul. Żytnia 1A Warszawa;

Przestrzeń miejska poza  Wolą (w tym noclegownie)- schronienia;

Placówka buforowa przy ul. Marywilskiej 44a w Warszawie

p. Marcin Grygo specjalista pracy socjalnej

wew. 106,

kom.723243628

Stowarzyszenie MONAR,
ul. Marywilska 44a, Warszawa;

Budynek przy ul.Gniewkowskiej 30A w Warszawie

Budynek przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie

 p. Małgorzata Granops pracownik socjalny

wew. 109,

kom.723248010

Stowarzyszenie MONAR,
ul. Kijowska 22, Warszawa;

Schronisko "Emaus" Wspólnota Chleb Życia, ul. Stawki 27, Warszawa;

p. Anna Krystopik pracownik socjalny

wew. 106,

kom.723248009

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Mieszkania treningowe na Woli;

Przestrzeń publiczna na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

p. Monika Sarzała  specjalista pracy socjalnej

wew. 108

kom.723247861

Schronisko "Betania" Wspólnota Chleb  Życia, ul. Łopuszańska 17, Warszawa;

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa;

SODON ul. Kolska 2/4, Warszawa- Wola;

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża,               ul. Dojazdowa 3, Warszawa

p. Anna Kawicka starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator

wew. 117,
kom.723243574

Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

p. Bernadetta Jamróz specjalista pracy socjalnej

wew. 117

kom.723243582

Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

p. Małgorzata Kania - starszy inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 110;

p. Karolina Lechowicz-Kozioł - starszy inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 111;

p. Marta Wierzchowska - starszy inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 111;

p. Katarzyna Kacprzyk - inspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 101;

p. Anna Szybielska - podinspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 102;

p. Magdalena Witkowska - pomoc biurowa wew. 115, kom. 723 243 557;

p. Michał Dąbrowski - pomoc biurowa wew. 116, kom. 723 243 557

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej:

 • jadłodajnie;
 • ogrzewalnie;
 • noclegownie;
 • łaźnia;
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej

Ogrzewalnie i noclegownie dla osób bezdomnych na terenie m.st Warszawy

Mobilny Punkt Poradnictwa

W związku z stanem epidemicznym w kraju spowodowanym wirusem COVID-19, osoba bezdomna przed skierowaniem do schroniska dla osób bezdomnych lub do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi odbyć obowiązkową dwutygodniową kwarantanne w jednej trzech placówek przejściowych „buforowych” na terenie m.st Warszawy.

Lista placówek przejściowych-buforowych
...............................................................................................................................................................................................

Kategoria: Bezdomność

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego instruktażowego filmu o streetworkingu wśród osób bezdomnych  zrealizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z udziałem pracowników OPS Dzielnicy Wola w ramach II edycji projektu " Zmniejszenie skali bezdomności na dworach kolejowych oraz ich otoczeniu" współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O07pT5Bunmo&feature=youtu.be

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;