Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1876), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy ). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym realizuje następujące zadania:

1. Udzielanie osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: w schroniskach dla osób bezdomnych i tzw. miejscach niemieszkalnych (altanki działkowe, pustostany, szpitale itp.) świadczeń pomocy społecznej, w tym:

 • świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłki stałe i celowe) oraz pomocy rzeczowej
 • pracy socjalnej i poradnictwa
 • wsparcia w ramach realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności zgodnie ze Standardem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności przyjętego Zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego nr 186/2019)

 Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.02.2019 nr 186/2019Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności- zał. do Zarządzenia nr 186/2019

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola  do domu pomocy społecznej
 • kompletowanie dokumentacji w sprawie skierowania osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania nas pobyt stały na terenie Dzielnicy Wola  w Warszawie do domu pomocy społecznej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w sprawie świadczeń pomocy społecznej, niezbędnej do przesłania do OPS/GOPS właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie

2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie,
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( tzw. „decyzji kierujących do schronisk”), w stosunku do osób:

przebywających na terenie:posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały:na podstawie dokumentacji (w tym wywiadu środowiskowego) przygotowanej przez:szczególne okoliczności:
Dzielnicy Wola w Warszawiew WarszawieOPS Wola 
Warszawy, poza Dzielnicą Wolaw Warszawie17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie 
Dzielnicy Wola w Warszawiepoza WarszawąOPS Wolao ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
Warszawy, poza Dzielnicą Wolapoza Warszawą17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawieo ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
przebywających na terenie Polski, poza Warszawąw WarszawieOPS/GOPS miejsca pobytu osoby bezdomnej (poza Warszawą) 

Zadanie realizowane jest zgodnie z nadanym Ośrodkowi  statutem na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy  Nr LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st Warszawy.
Od 1 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zgodnie ze swoim statutem wydaje decyzji ustalającej prawo do tymczasowego  schronienia w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa. Decyzje te wydawane są na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej miejsca pobytu osoby bezdomnej i przekazanej do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Dokumentacja ta kompletowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 38/2019 w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach”.

Zarzadzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 16.01.2019 nr 38/2019

Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach- zał. do Zarządzenia nr 38/2019

załącznik nr 1 do Procedury

załącznik nr 2 do Procedury

załącznik nr 3 do Procedury

załącznik nr 4 do Procedury

załącznik nr 5 do Procedury

załącznik nr 5a do Procedury

załącznik nr 6 do Procedury

załącznik nr 7 do Procedury

załącznik nr 8 do Procedury

załącznik nr 9 do Procedury

Pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalony w drodze decyzji administracyjnej może być odpłatny. Powyższe reguluje

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  nr LXXIV/2079/2018

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. nr XIX/465/2019

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. nr XLVIII/1510/2021;

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 27.09.2018 nr LXXIV/2079/2018

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 26.09.2019 r. nr XIX/465/2019

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 13.05.2021 r. nr XLVIII/1510/2021

4. Prowadzenie postępowań w  sprawie refundacji przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej świadczenia udzielonego w miejscu pobytu.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (DPB)

ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

tel. 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08/09

Kadra:

p. Anna Wrzesień - Kierownik
przyjęcia interesantów: w poniedziałek, godz. 12:00-14:00 (po uprzednim umówieniu się)

 

p.Joanna Dymowska- Kot

starszy specjalista pracy socjalnej - Koordynator

wew. 103,


kom. 723 243 583

Misja  "Nowy Początek" Kościół Boży w Chrystusie, ul. Łabędzia 37, Warszawa

Hostel – ul. Burakowska 9, Warszawa

p. Marta Gierak- Kałęcka

starszy specjalista pracy socjalnej

wew. 107,


kom. 723 243 602

Stowarzyszenie Antidotum, Janowo 42, gm. Pomiechówek.

Mieszkania rotacyjne - ul. Kolejowa 10, Warszawa

p.Marcin Grzenkowski

specjalista pracy socjalny

wew. 107,


kom. 723 243 624

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

p.Lidia Ważniewska

specjalista pracy socjalnej

wew. 104,


kom. 723 243 625

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa.

Placówka buforowa przy ul. Traktorzystów 26 w Warszawie

 

Mieszkania treningowe Caritasu AW

p.Maria Cieślińska

pracownik socjalny

wew. 108,


kom.723 243 632

Hostel – ul. Białowiejska 1/3

Szpitale poza Wolą – schronienia

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża,
ul. Dojazdowa 3, Warszawa;

p.Łukasz Makowski

specjalista pracy socjalnej

wew. 104,


kom. 723 243 675

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża,
ul. Dojazdowa 3, Warszawa;

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;

Szpitale poza Wolą - schronienia

p.Magdalena Małek

specjalista pracy socjalnej

wew. 104,


kom. 723 243 597

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa.

p. Alicja Drużny

specjalista pracy socjalnej

wew. 123,


kom. 723 246 479

Schronisko "Emaus" Wspólnota Chleb Życia, ul. Stawki 27, Warszawa

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa

Sodon i Kolska 2/4, Warszawa-Wola

Placówka buforowa przy ul. Wóycickiego 15 w Warszawie

p. Anna Rak

starszy specjalista pracy socjalnej

Wew. 120,

 
kom. 723 243 598

Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Kofoeda, ul. Lniana 1, Warszawa;

Hostel - ul. Łucka 15, Warszawa

p. Monika Sasin

starszy pracownik socjalny

wew. 106,


kom. 723 243 591

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

p.Bogusława Nizioł

starszy specjalista pracy socjalnej

Wew. 114,


kom.511 853 220

Stowarzyszenie MONAR w Bobrowcu,
ul. Mazowiecka 75, Bobrowiec;

Mieszkania treningowe Fundacji Najpierw Mieszkanie i Fundacji Sant’Egidio

Przestrzeń publiczna na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy

p.Monika Przestrzelska

specjalista pracy socjalnej

 

Wew. 106,

 

kom. 723 243 672

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Placówka buforowa przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie

p.Magdalena Sęczyk

specjalista pracy socjalnej

Wew. 121,


kom. 723 243 676

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Placówka buforowa przy ul. Wóycickiego 15 w Warszawie

p.Aleksander Wichowski

starszy specjalista pracy socjalnej

 

Wew. 114,

 

kom. 514 793 791

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, Warszawa;

Schronisko „Don Orione”

Witosa 46, Czarna

P. Marcin Grygo

specjalista pracy socjalnej

 

Wew. 106,

 

kom. 723 243 628

Stowarzyszenie MONAR,
ul. Marywilska 44a, Warszawa;

Budynek przy ul. Gniewkowskiej 30A w Warszawie

Budynek przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawa

p.Małgorzata Granops

pracownik socjalny

Wew. 109,

kom. 723 248 010

Stowarzyszenie MONAR
ul. Kijowska 22, Warszawa;

Schronisko "Emaus" Wspólnota Chleb Życia, ul. Stawki 27, Warszawa

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, al. Księży Orionistów 1, Łaźniew

p. Grzegorz Hass

pracownik socjalny

Wew. 113, 723 248 009

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi",
ul. Targowa 82, Warszawa;

Przestrzeń publiczna na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy

P.Katarzyna Stępska

starszy pracownik socjalny

Wew. 106,

 

kom. 723 243 590

Schronisko "Betania" Wspólnota Chleb Życia,
ul. Łopuszańska 17, Warszawa;

Stowarzyszenie "Patronat",
ul. Drwęcka 14, Warszawa;

P. Kinga Osełka

Pracownik socjalny

Wew. 105

Kom 723-243-649

Stowarzyszenie Alter Ego,
ul. Wiślana 7, Warszawa

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa

Sodon i Kolska 2/4, Warszawa-Wola

 

p. Anna Kawicka

starszy specjalista pracy socjalnej- Koordynator

Wew. 117,


kom. 723 243 574

Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy

p.Bernadetta Ilasz

starszy specjalista pracy socjalnej

Wew. 117,

 

kom. 723 243 582

Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy

 p. Małgorzata Kania- starszy inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 110;

p. Karolina Lechowicz-Kozioł- starszy inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 111;

p. Marta Wierzchowska - starszy inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 111

p. Karolina Pyrz - podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 111;

p. Katarzyna Kacprzyk- inspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 101;

p. Anna Szybielska- podinspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 102;

p. Magdalena Witkowska- pomoc biurowa wew. 115 kom. 723 243 557;

p. Michał Dąbrowski- pomoc biurowa wew. 116 kom. 723 243 557.

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej:

 • jadłodajnie;
 • ogrzewalnie;
 • noclegownie;
 • łaźnia;
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej

W związku z stanem epidemicznym w kraju spowodowanym wirusem COVID-19, osoba bezdomna przed skierowaniem do schroniska dla osób bezdomnych lub do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi odbyć obowiązkową10-dniową kwarantanne w jednej placówek przejściowych „buforowych” na terenie m.st Warszawy. Poniżej harmonogram przyjęć do placówek

 

 Harmonogram buforów od sierpnia 2021 r.


...............................................................................................................................................................................................

Kategoria: Bezdomność

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego instruktażowego filmu o streetworkingu wśród osób bezdomnych  zrealizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z udziałem pracowników OPS Dzielnicy Wola w ramach II edycji projektu " Zmniejszenie skali bezdomności na dworach kolejowych oraz ich otoczeniu" współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O07pT5Bunmo&feature=youtu.be

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;