Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy ). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Działu Pomocy Osobom Bezdomnym tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa:

 • Anna Wrzesień
 • Bernadetta Jamróz
 • Anna Kawicka
 • Ewa Marczak
 • Katarzyna Jahnz
 • Marcin Grzenkowski
 • Anna Kozik
 • Lidia Ważniewska
 • Michał Dąbrowski
 • Joanna Dymowska- Kot
 • Magdalena Małek
 • Anna Rak
 • Sandra Wojciechowska

telefon: 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

 • Pomoc pieniężna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej*
 • Pomoc niepieniężna
  • Pomoc rzeczowa (np. skierowanie do magazynu PKPS np. żywność, odzież, środki czystości),
  • Praca socjalna mająca na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji i usamodzielnieniu się przy wykorzystaniu narzędzi takich jak kontrakt socjalny oraz indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • Pomoc prawna, pomoc psychologiczna,
  • Programy i warsztaty pod kątem aktywizacji zawodowej oraz zwiększenia umiejętności wychowawczych, społecznych,
  • Wsparcie asystenta rodziny,
  • Rozpoznawanie potrzeb osób bezdomnych w ramach cyklicznych patroli miejsc niemieszkalnych we współpracy ze Strażą Miejską,
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

Na terenie Miasta st. Warszawy działają organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom bezdomnym w formie schronienia i posiłku, współpracujące z m.st. Warszawą i otrzymujące na ten cel dotacje.

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.


...............................................................................................................................................................................................

Kategoria: Bezdomność

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego instruktażowego filmu o streetworkingu wśród osób bezdomnych  zrealizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z udziałem pracowników OPS Dzielnicy Wola w ramach II edycji projektu " Zmniejszenie skali bezdomności na dworach kolejowych oraz ich otoczeniu" współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O07pT5Bunmo&feature=youtu.be