Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy ). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym realizuje następujące zadania:

1. Udzielanie osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: w schroniskach dla osób bezdomnych i tzw. miejscach niemieszkalnych (altanki działkowe, pustostany, szpitale itp.) świadczeń pomocy społecznej, w tym:

 • świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłki stałe i celowe) oraz pomocy rzeczowej
 • pracy socjalnej i poradnictwa
 • wsparcia w ramach realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności zgodnie ze Standardem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności przyjętego Zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego nr 186/2019)

 Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.02.2019 nr 186/2019Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności- zał. do Zarządzenia nr 186/2019

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola  do domu pomocy społecznej
 • kompletowanie dokumentacji w sprawie skierowania osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania nas pobyt stały na terenie Dzielnicy Wola  w Warszawie do domu pomocy społecznej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w sprawie świadczeń pomocy społecznej, niezbędnej do przesłania do OPS/GOPS właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie

2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie,
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( tzw. „decyzji kierujących do schronisk”), w stosunku do osób:

przebywających na terenie:posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały:na podstawie dokumentacji (w tym wywiadu środowiskowego) przygotowanej przez:szczególne okoliczności:
Dzielnicy Wola w Warszawiew WarszawieOPS Wola 
Warszawy, poza Dzielnicą Wolaw Warszawie17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie 
Dzielnicy Wola w Warszawiepoza WarszawąOPS Wolao ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
Warszawy, poza Dzielnicą Wolapoza Warszawą17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawieo ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
przebywających na terenie Polski, poza Warszawąw WarszawieOPS/GOPS miejsca pobytu osoby bezdomnej (poza Warszawą) 

Zadanie realizowane jest zgodnie z nadanym Ośrodkowi  statutem na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy  Nr LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st Warszawy.
Od 1 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zgodnie ze swoim statutem wydaje decyzji ustalającej prawo do tymczasowego  schronienia w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa. Decyzje te wydawane są na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej miejsca pobytu osoby bezdomnej i przekazanej do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Dokumentacja ta kompletowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 38/2019 w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach”.

Zarzadzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 16.01.2019 nr 38/2019

Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach- zał. do Zarządzenia nr 38/2019

załącznik nr 1 do Procedury

załącznik nr 2 do Procedury

załącznik nr 3 do Procedury

załącznik nr 4 do Procedury

załącznik nr 5 do Procedury

załącznik nr 5a do Procedury

załącznik nr 6 do Procedury

załącznik nr 7 do Procedury

załącznik nr 8 do Procedury

załącznik nr 9 do Procedury

Pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalony w drodze decyzji administracyjnej może być odpłatny. Powyższe reguluje Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  nr LXXIV/2079/2018:

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 27.09.2018 nr LXXIV/2079/20184. Prowadzenie postępowań w  sprawie refundacji przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej świadczenia udzielonego w miejscu pobytu.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (DPB)

ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

tel. 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08/09

Kadra:

p. Anna Wrzesień p.o. Kierownika

wew. 103, kom. 601 271 786

imię i nazwiskostanowiskokontaktwspółpraca z podmiotami/ instytucjami
p. Joanna Dymowska- Kotstarszy specjalista pracy socjalnej- Koordynatorwew. 107,
kom. 723 243 583

Stowarzyszenie MONAR
ul. Kijowska 22, Warszawa;

Hotel Robotniczy ul. Białowiejska 1/3

p. Anna Kawickastarszy specjalista pracy socjalnej- Koordynatorwew. 109,
kom. 723 243 574

Stowarzyszenie MONAR,
ul. Marywilska 44a, Warszawa;

p. Marta Gierak- Kałęckaspecjalista pracy socjalnejwew. 107,
kom. 723 243 602

Stowarzyszenie Monar-Markot "Dom Odzyskanych dla życia",
Aleja Krakowska 29, Grzedy;

Stowarzyszenie Atidotum, Pomiechówek.

p. Marcin Grzenkowskipracownik socjalnywew. 113,
kom. 723 243 624

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa.

p. Lidia Ważniewskapracownik socjalnywew. 106,
kom. 723 243 625

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Stowarzyszenie "Patronat",
ul. Siennicka 48, Warszawa;

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa.

p. Anna Kozikspecjalista pracy socjalnejwew. 104,
kom. 723 243 623

Schronisko "Emaus" Wspólnota Chleb Życia, ul. Stawki 27, Warszawa;

Schronisko "Betania" Wspólnota Chleb Życia,
ul. Łopuszańska 17, Warszawa;

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa

p. Łukasz Makowskispecjalista pracy socjalnejwew. 105,
kom. 723 243 675

Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża,
ul. Dojazdowa 3, Warszawa;

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,
ul. Traktorzystów 26, Warszawa;

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

p. Magdalena Małekpracownik socjalnywew. 104,
kom. 723 243 597

Schronisko "Przystań" Caritas AW,
ul. Wolska 172, Warszawa;

Misja "Nowy Początek" Kościół Boży w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, Warszawa

p. Ewa Marczakstarszy pracownik socjalnywew. 108,
kom. 723 243 622

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, Warszawa;

Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa

p. Anna Rakspecjalista pracy socjalnejwew. 114,
kom. 723 243 598

Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Kofoeda, ul. Lniana 1, Warszawa;

p. Monika Sasinpracownik socjalnywew. 106,
kom. 723 243 591

Ośrodek Charytatywny Caritas AW "Tylko",
ul. Żytnia 1A, Warszawa;

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, al. Księży Orionistów 1, Łaźniew

p. Bogusława Niziołstarszy specjalista pracy socjalnej

wew. 114
kom.511 853 220

Stowarzyszenie MONAR w Bobrowcu,
ul. Mazowiecka 75, Bobrowiec;

SODON ul. Kolska 2/4, Warszawa;

Hostel ul. Burakowska 11, Warszawa

p. Katarzyna JahnzStarszy pracownik socjalny

wew. 106
kom.723 243 552

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi",
ul. Targowa 82, Warszawa;

Stowarzyszenie Alter Ego,
ul. Wiślana 7, Warszawa

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, ul. Witosa 46, Czarna

p. Magdalena SęczykStarszy pracownik socjalny

wew.114
kom.723 243 676

Schronisko "Betlejem" Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa;

Fundacja "Szafirowa", ul. Franciszka Ryxa 9, Zawodne;

p. Małgorzata Kania- starszy inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 110;

p. Karolina Lechowicz- inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 111;

p. Bernadeta Oktaba- starszy inspektor w Dziale Realizacji Śiwadczeń i Analiz wew. 111;

p. Katarzyna Kacprzyk- podinspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 101;

p. Anna Szybielska- podinspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 102;

p. Magdalena Witkowska- pomoc biurowa kom. 723 243 557;

p. Michał Dąbrowski- pomoc biurowa kom. 723 243 557

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej:

 • jadłodajnie;
 • ogrzewalnie;
 • noclegownie;
 • łaźnia;
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnejInformacja dotycząca miejsc noclegowych dla osób bezdomnych


...............................................................................................................................................................................................

Kategoria: Bezdomność

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego instruktażowego filmu o streetworkingu wśród osób bezdomnych  zrealizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z udziałem pracowników OPS Dzielnicy Wola w ramach II edycji projektu " Zmniejszenie skali bezdomności na dworach kolejowych oraz ich otoczeniu" współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O07pT5Bunmo&feature=youtu.be