Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

            Od 2015 r. na podstawie art. 62 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

            Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

            W pierwszej kolejności działaniami PAI obejmowani są bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,

2) objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym,

3) powiatowy urząd pracy ustalił dla nich profil pomocy III.       

W ramach Programu PAI realizowane są dwa zadania:

 • realizacja grupowego i  indywidualnego wsparcia
  w procesie integracji społecznej - 80 godzin (72 godziny warsztatów, 8 godzin indywidualnego poradnictwa specjalistycznego) dla każdego uczestnika –realizowane przez NGO,
 • realizacja działań ukierunkowanych na proces aktywizacji zawodowej
  z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy jakim są prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin w każdym miesiącu – realizowane przez OPS.

                        Program  ma celu  rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej  jego uczestników.

Cele szczegółowe to:

 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu,
 • zwiększenie kompetencji życiowych,  
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń,
 • nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej,
 • nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Cele i etapy wdrażania prac społecznie użytecznych (PSU)

            W Programie PAI,  w tym  pracach  społecznie użytecznych bierze  udział 20 osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy  Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Osoby te będą świadczyć prace na okres do 4 miesięcy w wymiarze czasu pracy do 10 godzin tygodniowo dla jednej osoby (maksymalnie 800 godzin w skali miesiąca dla całej grupy).

            Celem prac społecznie użytecznych jest zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych poprzez przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto zakłada się, że podjęcie pracy:

 • zapobiegnie wykluczeniu społecznemu,
 • spowoduje zmianę stylu życia,
 • pobudzi aktywność do zmiany swojej sytuacji,
 • pozytywnie wpłynie na relacje z innymi członkami rodziny,
 • ograniczy potrzebę korzystania z pomocy materialnej ośrodka.

           

Organizacja prac społecznie użytecznych

Instytucje realizujące PSU na terenie dzielnicy Wola m. st. Warszawy to:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
 • Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego,
 • Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej,
 • Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Gimnazjum Nr 51  im. Bolesława Prusa,
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

................................................................................................................................................................................

Kategoria: Bezrobocie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pt. „ZYSKAJ MOC na rynku pracy!” który odbędzie się we wtorek 17 kwietnia br. w godz. 16:00 – 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56.

Kategoria: Bezrobocie

Punkt_Zwrotny_Plakat_A3_18-04-2017.png
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wraz z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
 
Prywatnym” oraz Fundacją po DRUGIE zaprasza mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 15-29 lat
 
do uczestnictwa w projekcie pt. „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu
jak również w siedzibach: Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Fundacji po DRUGIE.

Kategoria: Bezrobocie

EFS_20-_09_2017---PLAKAT.jpg

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa  w dniu 20 września br. zaprasza na wykład pn. "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS".

Szczegółowe informacje: Zaproszenie

Strona 1 z 2  » »|