Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom  posiadającym:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159  lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej oraz w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin , posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.


Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce na podstawie  wyżej wymienionych zezwoleń są uprawnieni do  wszystkich  form pomocy wymienionych   w ustawie o pomocy społecznej  / szczegóły w zakładce świadczenia/

Jedynie osoby posiadające w Polsce  zgodę ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. 

Tutejszy Ośrodek współpracuje z wieloma  instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi celem  udzielania kompleksowej pomocy cudzoziemcom także w  jak najlepszej asymilacji obcokrajowców w Polsce.

 

 

..................................................................................................................................................................................................

Brak aktualności w tej kategorii.