Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom przebywających w Polsce na podstawie:

  • Zezwolenia na pobyt stały,
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • Zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. club d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
  • Zezwolenie na pobyt związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • Zezwolenie na pobyt w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

       a także

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP.

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce na podstawie  wyżej wymienionych zezwoleń są uprawnieni do  wszystkich  form pomocy wymienionych  w ustawie o pomocy społecznej  / szczegóły w zakładce świadczenia/

Jedynie osoby posiadające w Polsce  zgodę ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. 

Tutejszy Ośrodek współpracuje z wieloma  instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi celem  udzielania kompleksowej pomocy cudzoziemcom także w  jak najlepszej asymilacji obcokrajowców w Polsce. 

..................................................................................................................................................................................................

Brak aktualności w tej kategorii.