Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oferuje osobom potrzebującym pomoc w formie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i rodzinnego.

Poradnictwo socjalne

 • obejmuje m.in. informowanie o uprawnieniach do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, przedstawianie oferty wsparcia realizowanej przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy, udzielanie wskazówek, pokazywanie rożnych opcji i możliwości działania w celu rozwiązania trudnej sytuacji  życiowej;
 • udzielane przez pracowników socjalnych, w Punkcie Obsługi Interesanta, codziennie w godzinach pracy Ośrodka;

Porady i konsultacje prawne :

 • zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uruchomione zostały dla mieszkańców punkty, w których informacji o obowiązujących przepisach w  zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokalowych udzielają adwokaci i radcy prawni.

 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Woli

 • ponadto na terenie Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy bezpłatna pomoc prawna  udzielana jest przez inne instytucje i organizacje pozarządowe, m.in:  

https://wola.waw.pl/2014/03/31/punkty-nieodplatnych-porad-prawnych-w-dzielnicy-wola/
http://bpo.warszawa.pl/kontakt/porady/
http://www.infowarszawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=43

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

 • obejmujące m. in. psychoedukację, informacje o dostępnych formach pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorujących psychicznie, wsparcie psychologiczne dla rodzin opiekujących się osobami psychicznie chorymi, osobami starszymi z zespołami otępiennymi i innymi osobami zależnymi ( w szcz. dotyczące relacji w rodzinie i sytuacji kryzysowych), rozmowy wspierające;
 • udzielane w siedzibie Działu Oparcia Społecznego OPS, przy ul. Żytniej 75/77, we wtorki i czwartki w godz. 16.00- 19.00, po wcześniejszym omówieniu się telefonicznie  22- 631-10-96;

Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z dziećmi

obejmuje m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne, obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków;
 • poradnictwo pedagogiczne, obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka;
 •  edukacja dot. potrzeb, faz rozwojowych dziecka;
 • informacja o możliwościach, uprawnieniach, formach i miejscach wspierania rodziny;
 • podejmowanie działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych;
 • udzielane jest w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS przy ul. al. "Solidarności" 102, w dni powszednie w godzinach : 8.00 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu się  telefonicznym : 22/427-63-80

 

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód.

...........................................................................................................................................................................................

Brak aktualności w tej kategorii.