Pomoc dla osób doświadczających przemocy

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy organizuje i świadczy rożne formy pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

pomoc indywidualna:

 • konsultacje dla osób przeżywających trudności związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie
 • konsultacje pedagogiczno- psychologiczne dot. dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą
 • wsparcie psychologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w opracowaniu planu bezpieczeństwa
 • poradnictwo i pomoc psychologiczna
 • wizyty w domu
 • interwencja kryzysowa
 • działania w ramach kompetencji OPS związane z procedurą Niebieskiej Karty.

Pomoc udzielana jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, w której jest pięciu certyfikowanych specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

wsparcie podczas zajęć grupowych:

Osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, w grupie mogą znaleźć miejsce, gdzie uzyskają zarówno edukację dotyczącą problemu, specjalistyczną pomoc jak i wsparcie w trudnej, kryzysowej sytuacji. Uczestnictwo w GRUPIE WSPARCIA pomaga min. w: przełamaniu „tabu” związanego z byciem krzywdzoną/ krzywdzonym, wyjściu z „izolacji” i uzyskaniu wsparcia od innych uczestników spotkań, uczenia się radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, pomaga wyrażać emocje, uczy konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciem. MOCĄ I SIŁĄ grupy jest dzielenie się własnym doświadczeniem uczestników w podejmowaniu działań, mających na celu „wyjście” z sytuacji doznawanej przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie bezradności. Uczenie się nowych zachowań wobec tzw. „sprawcy” przemocy, egzekwowanie swoich praw. Odbudowywanie własnej mocy sprawczej. Doświadczenie zrozumienia i wspólne szukanie rozwiązań zgłaszanych problemów.

Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy mają również oprócz szeroko pojętego wsparcia charakter pomocy interwencyjnej i informacyjnej służą min.: informowaniu o różnych możliwościach działania na rzecz ochrony siebie tj. interwencji Policji, procedurze „Niebieskiej Karty”, zawiadamianiu organów ścigania i innych aspektach pomocy prawnej.

 

RODZAJE „GRUP WSPARCIA” w DZIALE WSPARCIA I POMOCY RODZINIE

1) Grupa interwencyjna- „Rodzina bez przemocy”

zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.30-19.00. Grupa przeznaczona głównie dla klientek pracujących. Dla uczestniczek grupy zapewniona jest opieka nad dziećmi. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są przez pedagoga wspieranego przez wolontariuszy.

2) Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy z elementami edukacyjnymi, Jest przeznaczona dla kobiet nie pracujących, sprawującymi opiekę nad małymi dziećmi. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 12.00-14.00. Równolegle do zajęć zapewniona jest opieka nad dziećmi.

3) Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy w ramach programu „Starszy Pan, Starsza Pani”

spotkania odbywają się w każdy środę w godz.9.30-11.30

Uczestnikami grupy są zarówno Panie jak i Panowie

4) Grupa pn „Odzyskać własną moc” dla bliskich osób z problemem uzależnienia - zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-14.00. Jest to grupa dla tych, którzy wśród najbliższych mają osoby uzależnione. Życie z takimi osobami jest źródłem ciągłego napięcia, braku stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia przemocą.

Spotkania służą:

 • dostarczeniu wiedzy nt. uzależnień i sposobów postępowania wobec osoby
 • uzależnionej służących zmobilizowaniu osoby z problemem do podjęcia leczenia
 • budowaniu umiejętności ochrony siebie przed konsekwencjami uzależnienia
 • uniezależnieniu się emocjonalnemu od osoby uzależnionej
 • odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie

5) Grupa rozwoju osobistego pn „ODNALEŻĆ SIEBIE

zajęcia odbywają się w środy 16.00-19.00

Jest to grupa dla osób, które doświadczały przemocy ze strony bliskich osób i nauczyły się już, jak ją zatrzymać. Nadal jednak mają trudności w adaptacji do codziennego życia, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie samodzielnie z problemami, w budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości.

Podczas spotkań uczestniczki zajmują się:

 • odzyskaniem poczucia tożsamości i satysfakcji z tego, kim jestem
 • nauczeniem się, jak stawiać swoje cele i jak je realizować
 • nauczeniem się jak korzystać ze swoich praw i skutecznie bronić siebie w różnych
 • sytuacjach
 • budowaniem poczucia własnej wartości

 

UWAGA!!! Do udziału w grupie kieruje prowadzący po wcześniejszej konsultacji, uwzględniając indywidualną sytuację każdej osoby.

Grupy mają charakter otwarty.