Świadczenia realizowane w systemie pomocy społecznej są dość zróżnicowane i w pełni finansowane ze środków publicznych.

Ustawa o pomocy społecznej dzieli świadczenia na dwie podstawowe grupy: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Ze względu na ich charakter dokonuje się również podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne ( dobrowolne). Każde z nich ma ustawowo określone przesłanki przyznawania i może być udzielone bezpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy stale dostosowuje swoją ofertę do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Dzielnicy Wola.