Cennik usług OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje, że 27 września 2018 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę nr LXXIV/2080/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały XXXVII/843/2004 Rady m. st. Warszawy  z dnia 16 września 2004 r. zmienionej Uchwałą Nr XLVII/1198/2005 z dn. 11.04.2015 r., Uchwałą Nr LXI/1726/2005 z dn. 28.10.2005 r.,  Uchwałą Nr LIX/1566/2017 z dn. 15.12.2017 r., oraz wskazaną wyżej Uchwałą Nr LXXIV/2080/2018 z dn. 27.09.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy informuje o obowiązujących od 1 października 2018 r.  stawkach za 1 godzinę usług opiekuńczych i 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy (tj. z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

 

Rodzaje usług opiekuńczych,    w tym specjalistycznych
stawka za 1h 

 Wykonawca                 

usługi opiekuńcze

   17,53 zł

Agencja Służby Społecznej

ul. Kwiatowa 9

02-259 Warszawa

specjalistyczne usługi opiekuńcze24,54 zł

Agencja Służby Społecznej

ul. Kwiatowa 9

02-259 Warszawa

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi36,40

Fundacja "ZDROWIE"
al. Dzieci Polskich 17

04-730 Warszawa

Według wskaźnika:
 
Stawka za 1 godz. usług opiekuńczych wynosi 2,5% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 701 zł, czyli  17,53 zł (2,5% x 701 zł = 17,53 zł)
Stawka za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 3,5% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 701 zł, czyli 24,54 zł (3,5% x 701 zł = 24,54 zł)
 
UWAGA: Stawka jest niezależna od ceny, za jaką Centum Usług Społecznych m.st. Warszawy wykupuje realizację usług przez ich Wykonawcę.

 

 Usługi w ośrodkach wsparcia dziennego Koszt dzienny Adres placówki
pobyt dzienny w Świetlicy Opiekuńczej dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera (ustalony na poziomie kosztów wyżywienia)13,80  złul. Żytnia 75/77,                                01-149 Warszawa 
pobyt dzienny w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
(ustalony na poziomie kosztów wyżywienia)
14,30 złul. Zawiszy 5,
01-167 Warszawa

 

 Obiady dla podopiecznych Cena za 1 obiad (brutto) Wykonawca
Stołówka przy ul. Zawiszy 12, Warszawa 14,04 zł Agencja Służby Społecznej
ul. Kwiatowa 7a,
02-259 Warszawa  
Obiady dowożone do miejsca zamieszkania 17,50 zł Spółdzielnia Socjalna
"Kto rano wstaje"
ul. Żytnia 1a,
01-104 Warszawa 
Obiady dla uczestników ŚDS10,80 złSpółdzielnia Socjalna
"Kto rano wstaje"
ul. Żytnia 1a,
01-104 Warszawa 

Wskazani w tabeli Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.)

Pobieranie odpłatności za usługi świadczone w OPS odbywa się na zasadach i warunkach określonych w:

Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz.U. nr 189, poz. 1597 i 1598/uchwale nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań własnych gmin;

uchwale nr LIX/1566/2017 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy;uchwale nr LXXIV/2080/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy;