Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze polegają na wykonywaniu niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz wskazanych przez Ośrodek osób, w miejscu ich zamieszkania.

Zakres usług obejmuje:

I. Usługi związane z zaspokojeniem codziennych potrzeb życiowych

Zakupy

Przekazane przez odbiorcę usług opiekunowi(ce) środki finansowe, rozliczane będą przez opiekuna(kę) na podstawie dowodów zakupów. Opiekun(ka) obowiązany(a) jest prowadzić ich ewidencję w formie zeszytu rozliczeń. W przypadku osób mieszkających z rodziną, poniższe czynności realizowane są wyłącznie na rzecz odbiorcy usług, a nie całej rodziny.

1. Dokonywanie zakupów i dostarczanie niezbędnych do codziennej egzystencji artykułów ze środków finansowych odbiorcy usług, w sklepach/aptekach położonych najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym m.in.: artykułów żywnościowych, środków czystości, środków higienicznych, realizacja recept.
2. Odbiór i dostarczenie pomocy rzeczowej.
3. Pomoc w terminowym regulowaniu opłat ze środków finansowych odbiorcy usług.

Posiłki

W przypadku osób mieszkających z rodziną, poniższe czynności realizowane są wyłącznie na rzecz odbiorcy usług, a nie całej rodziny.

4. Przygotowanie prostych posiłków dla odbiorcy usług (w tym jednego gorącego), z uwzględnieniem diety (śniadanie, obiad, kolacja).
5. Dostarczenie obiadu z wyznaczonego przez OPS podmiotu lub towarzyszenie w dotarciu do punktu gastronomicznego – nie dotyczy OPS, w których obiad dostarczany jest odbiorcom usług opiekuńczych
w ramach usługi cateringowej.
6. Podanie posiłku.
7. Pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie.
8. Sprzątanie po posiłkach, a w przypadku osób mieszkających z rodziną zmywanie naczyń użytkowanych tylko przez odbiorcę usług.

Porządki

Sprzątanie wykonywane jest przy użyciu materiałów i środków czystości odbiorcy usług. Usługa nie obejmuje: gruntownego sprzątania mieszkania (m.in. sprzątania po remontach), mycia lamp wiszących i żyrandoli, mycia klatki schodowej, mycia krat i rolet zewnętrznych, trzepania i prania dywanów, chodników dywanowych, sprzątania balkonów, tarasów, ogródków, prac sezonowych (m.in. zagrabiania liści, odśnieżania). W przypadku osób mieszkających z rodziną, poniższe czynności realizowane są wyłącznie na rzecz odbiorcy usług, i nie obejmują sprzątania mieszkania na rzecz całej rodziny.

9. Sprzątanie:
a. mieszkania odbiorcy usług lub pokoju odbiorcy usług mieszkającego z rodziną (wycieranie kurzu, odkurzanie, zamiatanie, umycie podłogi przy użyciu mopa),
b. pomieszczeń, w których usługi były świadczone np. kuchni i łazienki użytkowanych przez odbiorcę usług mieszkającego z rodziną,
c. kuchni (m.in.: mycie blatów szafek, stołu, czyszczenie lodówki, kuchenki),
d. łazienki i urządzeń sanitarnych (m.in.: wanny, brodzika, muszli sedesowej, umywalki, baterii), sprzętu sanitarnego (np. miski do mycia, kaczki, basenu, nocnika) oraz sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się (m.in. wózka, balkonika, podnośnika),
e. mycie okien oraz zmiana firan i zasłon max. 2 razy w roku,
f. mycie drzwi i framug oraz lampki nocnej.
10. Wynoszenie śmieci.
11. Zmiana bielizny pościelowej, prześcielenie łóżka.
12. Pranie ręczne bielizny osobistej i lekkiej odzieży w rękawiczkach (zapewnionych przez wykonawcę).
13. Pranie odzieży i bielizny pościelowej w pralce.
14. Zanoszenie i odbiór odzieży i bielizny pościelowej do/z pralni (koszt pralni ponosi odbiorca usług).
15. Prasowanie drobnej odzieży lub zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej do/z magla (koszt magla ponosi odbiorca usług).
16. Przynoszenie wody, w przypadku gdy w mieszkaniu nie ma dostępu do wody bieżącej i wynoszenie nieczystości, jeśli nie ma dostępu do kanalizacji.
17. Przynoszenie opału, palenie w piecu, wynoszenie popiołu.

II. Inne usługi, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

Wszelkie koszty bezpośrednio związane z realizacją usług pokrywa odbiorca usług, w tym m.in.: koszty przejazdu opiekuna(nki) (poza kosztami dojazdu do pracy), koszty zakupu biletów wstępu itp.

18. Umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminu umówionych wizyt lekarskich, zgłoszenie potrzeby wizyty
w środowisku pielęgniarce środowiskowej.
19. Pomoc w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia, w dotarciu i powrocie z placówek ochrony zdrowia, ośrodka wsparcia itp.
20. Towarzyszenie odbiorcy usług w placówkach ochrony zdrowia (w uzasadnionych przypadkach związanych
ze stanem zdrowia).
21. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzasadnionych przypadkach, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne wykonanie tej czynności.
22. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem oraz wspólne spędzanie czasu, w tym m.in.:
a. towarzyszenie podczas spacerów,
b. prowadzenie rozmów,
c. czytanie prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,
d. towarzyszenie podczas drogi i pobytu do instytucji kultury, ośrodka rekreacji itp.,
e. inne, dostosowane do sytuacji życiowej i zdrowotnej odbiorcy usług, lub których rodzina nie może zapewnić.
23. Pomoc odbiorcy usług w opiece nad zwierzęciem domowym w wyjątkowych sytuacjach (nie jako samodzielna czynność, wyłącznie w połączeniu z innymi usługami), jeżeli jego posiadanie jest życiowo uzasadnione, pod warunkiem, że:
- właścicielem zwierzęcia jest odbiorca usług,
- zwierzę nie przejawia agresji,
- odbiorca usług przedstawi aktualne, obowiązkowe szczepienia zwierzęcia,
- odbiorca usług udostępni niezbędne akcesoria do wyprowadzenia zwierzęcia: smycz, obrożę/szelki, kaganiec,
- odbiorca zapewni karmę dla zwierzęcia oraz akcesoria i środki niezbędne do zapewnienia jego higieny np. kuweta, żwirek, torebki na odchody.

III. Opieka higieniczno-pielęgnacyjna
 
Opieka higieniczno-pielęgnacyjna obejmuje: podstawową opiekę w zakresie higieny i pielęgnację, niewymagającą specjalistycznych kwalifikacji osób świadczących usługę.

24. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne:
a. pomoc w przygotowaniu przyborów toaletowych,
b. asystowanie w czasie mycia i kąpieli, w tym: mycie pleców, mycie głowy,
c. czesanie,
d. pomoc przy higienie jamy ustnej, protez zębowych,
e. pomoc przy goleniu zarostu twarzy,
f. pielęgnację paznokci rąk i nóg,
g. pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
h. pomoc przy mierzeniu ciśnienia tętniczego, glikemii i temperatury ciała (aparaturą odbiorcy usług),
i. zmiana drobnych opatrunków,
j. wsparcie przy przejściu odbiorcy usług na wózek,
k. inna, zlecona przez lekarza pielęgnacja.
25. Pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, w tym m.in.: zaprowadzanie do toalety, toaleta intymna, zmiana pampersa/pieluchomajtek, podanie i utrzymanie w czystości basenu/ kaczki/ krzesła sanitarnego oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady.
26. Pomoc w przygotowaniu leków wg pisemnych zaleceń lekarza.

 

W szczególnych przypadkach, wynikających z dostosowania usług do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, mieszczących się w ramach wykonywania niezbędnych czynności życia codziennego, dopuszcza się przyznanie innych usług niż wymienione w ust. 1 – 25, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy koordynatorami usług Zamawiającego i Wykonawcy.


Osoby świadczące usługi zobowiązane są do utrzymywania stałego kontaktu i współpracy z koordynatorem usług Zamawiającego, współpracy z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz współpracy z pracownikami socjalnymi Zamawiającego tj. przekazywania, w sytuacjach tego wymagających, na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania osoby, której świadczone są usługi.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zapewnia swoim podopiecznym usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 – 20:00. Obszar dzielnicy Wola do realizacji tego zadania został podzielony na 2 rejony opiekuńcze.

Tryb i zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy.

Odpłatność i zakres:
Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres, miejsce świadczenia i wysokość odpłatności.

Usługi są świadczeniem za które Ośrodek może pobierać opłaty w zależności od sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł netto) i osoby w rodzinie (528 zł netto). Odpłatność ustalana jest w sytuacji przekroczenia 150 % kryterium dochodowego i jest ona wyrażona w procentach od ceny za 1 godzinę usługi.
Zobacz aktualny cennik usług w OPS.

Zasady odpłatności na usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:

Miesięczny dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach
Wysokość opłaty w relacji do ceny za jedną godzinę usług, w procentach 
PowyżejDo                  osoby samotnie gospodarująceosoby w rodzinie
-150--
1502001010
2002501515
2503003030
3003504545
3504006060
4004507575
450 100100

 Żródło informacji: § 3 pkt 1 uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań własnych gmin z późn. zm.