Wykaz wymaganych dokumentów

Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową w oparciu o art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej przekazując:

 1. dane zawarte w dowodzie osobistym lub  innym dokumentcie potwierdzającym tożsamość
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka ( do wglądu)
 3. dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. dokumenty poświadczające osiągane dochody, jak:
  - decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty socjalnej oraz dowodu otrzymania świadczenia ( ostatni odcinek renty/ emerytury itp)
  - zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub uzyskiwanego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( zawierające informacje o wysokości potraconej na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe),
 5. inne dokumenty, w tym oświadczenia
 6. dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub
  - orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS) lub
  - orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997 r.)
 7. inne dokumenty w zależności od sytuacji osoby/rodziny, potwierdzające okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń , np:
  - zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych;
  - zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;
  - zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  - decyzji Prezydenta m.st. Warszawy ( starosty) o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania ( wznowieniu, wstrzymaniu, utracie, pozbawieniu) prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  - decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego
  - dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza
  - zaświadczenia lub oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą
  - zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowodów opłacenia składek ZUS ( tzw. działalność gospodarcza rozliczana zryczałtowanym podatkiem dochodowym)
  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informacje o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na zabezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
  - oświadczenia o uzyskaniu lub nieuzyskaniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochodu jednorazowego w wysokości przekraczającej pięciokrotność kryterium dochodowego odpowiednio osoby lub rodziny;
  - decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne
  - oświadczenia o stanie majątkowym- UWAGA!- odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą decyzji o odmowie przyznania świadczenia
  - zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie
  - inne istotne dla sprawy, wskazane przez pracownika socjalnego