Świetlica Opiekuńcza dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera

czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 16.00
tel/fax: 22 631 10 96
e-mail: zytnia7577@op.pl

Świetlica opiekuńcza powstała 3 stycznia 2000 roku. Przeznaczona jest dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, cierpiącymi na różne postacie zespołów otępiennych, głównie chorobę Alzheimera. Z usług świetlicy korzystać mogą przede wszystkim mieszkańcy Dzielnicy Wola.
Świetlica jest dziennym ośrodkiem wsparcia realizującym dla osób z niej korzystających usługi opiekuńcze o charakterze ponadstandardowym. Zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom i opiekunom poprzez:
  • zapewnienie dziennej, ośmiogodzinnej specjalistycznej opieki osobom chorym ( pielęgniarskiej i terapeutycznej);
  • systematyczne wsparcie rodzin, dla których sprawowanie opieki jest niezwykle obciążającym i trudnym zadaniem;
  • realizację indywidualnych programów dostosowany  do zmieniającego się stanu zdrowia uczestników
Świetlica jest w stanie przyjąć jednorazowo na całodzienny pobyt 12 osób. Korzystanie z oferowanego wsparcia możliwe jest codziennie lub doraźnie- w określone dni tygodnia czy miesiąca.

Szczególnie ważne w działalności Świetlicy jest wspieranie rodzin osób chorych. Ma ono miejsce systematycznie - codzienne przyprowadzanie przez opiekunów chorych do Świetlicy jest okazją do nawiązania rozmowy, wysłuchania opiekuna i, w miarę możliwości, wskazania mu form pomocy. Ogranicza się w ten sposób poczucie samotności i bezradności u opiekuna osoby chorej. Równie istotne jest psychiczne i fizyczne odciążenie rodzin w sprawowaniu opieki, stworzenie warunków do załatwiania przez opiekuna spraw urzędowych, leczenia się czy odpoczynku, niemożliwych w obecności chorego. Dla wielu opiekunów istotnym oparciem jest sama świadomość istnienia Świetlicy - miejsca, w którym, w razie potrzeby, osoba najbliższa otrzyma niezbędną pomoc i opiekę.

Główne zadania świetlicy:
  • zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne: pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu, spożywaniu posiłków, korzystaniu z toalety, myciu, podawanie leków, mierzenie ciśnienia krwi, ważenie, monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego uczestnika;
  • zadania psychoedukacyjne: motywowanie do aktywności poprzez organizowanie zajęć ruchowych i indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych;
  • zajęcia manualne: malowanie,  rysowanie, lepienie z plasteliny, gliny;

Procedura i warunki przyjęcia do Świetlicy:

Procedura  przyjęcia do Świetlicy odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Świetlicy mają mieszkańcy Dzielnicy Wola, osoby spoza Dzielnicy Wola przyjmowane są do Świetlicy w sytuacjach wyjątkowych, jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Skierowanie do Świetlicy odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działają upoważnieni przez Prezydenta pracownicy OPS Dzielnicy Wola. Decyzja określa okres uprawniający do korzystania ze Świetlicy oraz miesięczną odpłatność za usługi świadczone w Świetlicy oraz termin jej wnoszenia.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej osoba ubiegająca się o skierowanie do świetlicy i jej opiekunowie zobowiązana jest do zapoznania się z ofertą Świetlicy oraz obowiązującymi w niej zasadami oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego mówiącego, że nie ma przeciwwskazań do korzystania z tej formy pomocy.

W trakcie prowadzonego postępowania o skierowanie do Świetlicy możliwe jest, w uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Oparcia Społecznego, skorzystanie z okresów próbnych  mających charakter adaptacyjny, krótkotrwałych pobytów osoby ubiegającej się o skierowanie i opiekuna.

Osoby korzystające ze Świetlicy mają  prawo do skorzystania z jednego gorącego posiłku dziennie, który jest przyznawany odrębną decyzją administracyjną.

Zasady i wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi w Świetlicy i obiady przedstawia  cennik usług OPS.