Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Pisma poprzez platformę e-Puap proszę kierować na nasz adres opswola (identyfikator ośrodka w systemie e-Puap).

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
 • płyta CD-RW lub DVD-RW,
 • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
 • dyskietka 1,44 MB,
  (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

 

Akceptowane formaty załaczników to:

 • DOC, RTF (dokumenty z możliwością formatowania tekstu)
 • XLS (arkusze kalkulacyjne)
 • CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)
 • TXT (pliki tekstowe)
 • GIF, TIF, BMP, JPG (pliki obrazów)
 • PDF (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe)
 • ZIP (pliki skompresowane/spakowane)

 

        W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

      Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z siedmiu punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.

 

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju