Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa www.ops-wola.waw.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

 • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OPS Wola,
 • część z publikowanych zdjęć i plakatów nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OPS Wola,
 • obecna strona internetowa nie jest jeszcze dostosowana do zamieszczania treści w sposób odpowiadający wymogom ustawy o dostępności cyfrowej, m.in. brak możliwości umieszczenia deklaracji dostępności w elemencie statycznym. Ośrodek podejmuje działania mające na celu dostosowanie strony do wymogów określonych w ustawie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Ośrodku został wyznaczony zespół koordynatorów ds. dostępności.

Skład zespołu:

 1. Agnieszka Kabat-Czarnota, adres e-mail: akabat@ops-wola.waw.pl, telefon: 22 571 50 25
 2. Mariusz Kowalski, adres e-mail: mkowalski@ops-wola.waw.pl, telefon: 22 571 50 21
 3. Olga Nowak, adres e-mail: onowak@ops-wola.waw.pl, telefon: 22 571 50 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
 • Adres: http://bip.warszawa.sko.gov.pl/
 • E-mail: poczta@warszawa.sko.gov.pl
 • Telefon: 22 620 22 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 91, 01-233 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy ulicy Józefa Bema pod numerem 91. Budynek nr 91 to wielorodzinny budynek mieszkalny. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższe przystanki autobusowe: PKP Wola (Wolska) 05: 136, 186, 414, 523

Najbliższy przystanek tramwajowy: Sokołowska 03: 10, 26, 27 Sokołowska 04: 10, 26, 27

Metro: Linia M2 – Przystanek: Metro Płocka

Do budynku prowadzi wejście przez podwórko przy ul. Józefa Bema 91. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta (POI) znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. W tym miejscu odbywa się obsługa interesantów Ośrodka. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką obsługiwaną przez osoby dozorujące oraz pracowników POI. Po przekroczeniu bramki po prawej stronie znajdują się schody na antresolę oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie przy Punkcie Obsługi Interesanta.

Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58A, 01-193 Warszawa

Budynek Działu mieści się przy ulicy Karolkowej pod numerem 58A. Jest to parterowy samodzielny budynek. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek autobusowy: Leszno 02: 171, 190

Najbliższy przystanek tramwajowy: Zajezdnia Wola 03: 13, 23, 24, 26, 27

Do budynku prowadzi wejście przez podwórko przy ul. Karolkowej 58A. Do wejścia prowadzą schody oraz winda.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Za punktem obsługi Interesanta znajduje się przejście do pokoju obsługi klienta oraz do toalety. Pomieszczenia obsługi interesantów oraz korytarze do nich prowadzące umożliwiają poruszanie się na wózku.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy al. Solidarnści 102,
01-016 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy al. Solidarności pod numerem 102. Jest to parterowy samodzielny budynek. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek autobusowy: Okopowa 01: 171, 190

Najbliższy przystanek tramwajowy: Okopowa 03: 13, 23, 26

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne A od al. Solidarności 102 oraz wejście B po przeciwnej stronie. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta (POI) znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Do wszystkich pomieszczeń obsługi klientów prowadzą szerokie korytarze, które umożliwiają poruszanie się na wózku. Pokoje, w których odbywają się zajęcia za każdym razem otwierane są przez pracowników Ośrodka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy ul. Zawiszy pod numerem 5. Jest to parterowy samodzielny budynek ze współistniejącą infrastrukturą. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek autobusowy: Młynów 05: 136, Młynów 07 i Młynów 06: 103, 106

Najbliższy przystanek tramwajowy: Młynów 03: 24, 24

Do budynku prowadzi wejścia od ulicy Zawiszy 5 schodami lub podjazdem dla wózków.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój obsługi Interesanta. Za punktem obsługi Interesanta znajduje się przejście do pokoju obsługi klienta oraz do toaleta. Pomieszczenia obsługi interesantów oraz korytarze do nich prowadzące umożliwiają poruszanie się na wózku. Pokoje, w których odbywają się zajęcia dla seniorów za każdym razem otwierane są przez pracowników.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek, w którym znajduje się „Klub pod Daszkiem” przy ul. Żytniej 75/77, 01-149 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy ul. Żytniej pod numerem 77/75. Budynek to wielorodzinny budynek mieszkalny. „Klub pod Daszkiem” mieści się na parterze.  Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek autobusowy: Płocka-Szpital02: 136, 171, 190

Metro: Linia M2 – Przystanek: Metro Młynów

Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Do wszystkich pomieszczeń obsługi klientów prowadzą korytarze, które umożliwiają poruszanie się na wózku. Pokoje, w których odbywają się zajęcia za każdym razem otwierane są przez pracowników Ośrodka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie „Klubu pod Daszkiem” można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.