Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa www.ops-wola.waw.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

 • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OPS Wola,
 • część z publikowanych zdjęć i plakatów nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań OPS Wola,
 • obecna strona internetowa nie jest jeszcze dostosowana do zamieszczania treści w sposób odpowiadający wymogom ustawy o dostępności cyfrowej, m.in. brak możliwości umieszczenia deklaracji dostępności w elemencie statycznym. Ośrodek podejmuje działania mające na celu dostosowanie strony do wymogów określonych w ustawie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kabat-Czarnota.
 • E-mail: akabat@ops-wola.waw.pl
 • Telefon: 22 571 50 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
 • Adres: http://bip.warszawa.sko.gov.pl/
 • E-mail: poczta@warszawa.sko.gov.pl
 • Telefon: 22 620 22 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy, ul. Józefa Bema 91, 01-233 Warszawa.

Do budynku prowadzi wejście przez podwórko przy ul. Józefa Bema 91. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punk Obsługi Interesanta (POI) znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką obsługiwaną przez osoby dozorujące oraz pracowników POI. Po przekroczeniu bramki znajdują się schody na piętro oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy Punkcie Obsługi interesanta.

Przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.