W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@ops-wola.waw.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (i/lub opiekunów) oraz  członków ich rodzin