Informujemy, że zgodnie z Rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny  przy wejściu do ośrodków wsparcia dziennego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dokonywany będzie pomiar temperatury ciała wszystkim osobom  wchodzącym do obiektów (uczestnikom, pracownikom, dostawcom)  oraz obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

Pomiar temperatury odbywa się za  zgodą osoby i nie poddanie się badaniu skutkować będzie zakazem wejścia do placówki.

Ponadto w celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa informujemy, że:

1)  do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe,

2) do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności,

3)  w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą zakażoną, chorą, izolowaną lub w kwarantannie prosimy o nie przychodzenie do Ośrodka i pozostanie w domu.

Z pracownikiem Ośrodka można się skontaktować drogą pisemną, telefoniczną lub mailową ( zakładka: Kontakt).

____________________________________________________________________________________________________________________

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) wprowadza się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

1.    Z dniem 31 marca 2020 r. ogranicza się do minimum bezpośrednie kontakty pracowników socjalnych z osobami  ubiegającymi się o pomoc z Ośrodka przy ul. J. Bema 91.

2.    W celu otrzymania wsparcia i niezbędnej pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów
z pracownikami Ośrodka:  

- telefonicznie  pod numerem 22 571-50-00 ( centrala)

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak:

  • e-mail- wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@ops-wola.waw.pl
  • e-PUAP- wysyłając korespondencję na skrytkę opswola

- za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

 3. Pracownik Ośrodka na podstawie art. 15 o ww. ustawy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i dokona rozeznania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w trakcie rozmowy oraz przekaże informacje o dokumentach, które należy przekazać do Ośrodka w celu rozpatrzenia Wniosku, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Wykaz wymaganych dokumentów.

4. Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików. Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania
np. 7 Zip dostępnego  pod adresem: https://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Program,Windows,12559.html