Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych ;
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna;
 • zameldowana i zamieszkująca na terenie Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Wola

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli;
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego;
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi ;
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Wola;
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań ;
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych;
 • samodzielność ;
 • dyspozycyjność.

Zadania opiekuna prawnego:

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego;
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym ( składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.);
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku

Podstawa prawna art. 145- 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.


Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego proszone są o złożenie CV, listu motywacyjnego i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

Dokumenty można składać:

drogą e-mailową na adres: 

osobiście lub za pośrednictwem poczty ( z dopiskiem "Opiekun") na adres: 
                                                                                     Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                     Dzielnicy Wola m. st. Warszawy;
                                                                                     ul. J. Bema 91; 01-233 Warszawa

Rekrutacja ciągła. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601-778-762 ( pn-pt 8.00- 16.00). Informacji udziela Pan Rafał Michalak- kierownik Działu Oparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych kandydata powinna brzmieć: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  z siedzibą przy ul. J. Bema 91 w Warszawie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV i liście motywacyjnym) złożonych w celu pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.  Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek w rekrutacji ciągłej do czasu obowiązywania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres najbliższych 3 lat.

……………………………………………………………

Data i czytelny podpis kandydata ( imię i nazwisko)

 Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO należy udzielić odrębnej zgody w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  z siedzibą przy ul. J. Bema 91 w Warszawie  moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV i liście motywacyjnym) złożonych w celu pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych - wymagane jeśli w dokumentach aplikacyjnych kandydat podaje dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ( np. informacje o stanie zdrowia). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek w rekrutacji ciągłej do czasu obowiązywania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres najbliższych 3 lat.

……………………………………………………………

Data i czytelny podpis kandydata ( imię i nazwisko)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: klauzula informacyjna- art. 13 RODO