W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 

1.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul.  J. Bema 91, 01-233 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

2.    Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- Pan Maciej Twardowski, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

-telefonicznie pod numerem 22 571-50-30

-e-mailowo pod adresem: iod@ops-wola.waw.pl

-pisemnie na adres Ośrodka: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu udzielenia świadczeń z systemu pomocy społecznej na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie pisemnie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

4.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi ( przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem).

6. Na podstawie przepisów RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania  lub usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, poniżej Ośrodek przekazuje Państwu szczegółowe klauzule informacyjne w odniesieniu do określonych czynności przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla osób  wnioskujących o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy (plik PDF 156 KB)

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin (plik PDF 201 KB)

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze świadczeń i usług udzielanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (plik PDF 176 KB)

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osób objętych działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.(plik PDF 216KB)

Klauzula informacyjna dla rodzin wspierających (plik PDF 163 KB)

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z oferty Ośrodka Wsparcia dla Seniorów (plik PDF 196 KB)

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Pilotażowego Programu Osłonowego (plik PDF 191 KB)

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (plik PDF 159 KB)

Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy zlecenia/o dzieło ( plik PDF 168 KB)

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy (plik PDF 155 KB)Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej (plik PDF 171 KB)

Klauzula informacyjna dla kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów (plik PDF 224 KB)

Klauzula informacyjna dla uczestników Programu "Aktywny Senior" (plik PDF 175 KB)

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających stronę OPS na portalu społecznościowych FB ( plik PDF, 280 KB) 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w spotkaniach online ( plik PDF, 200 KB)

Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych ( plik PDF, 180 KB)

Klauzula informacyjna do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ( plik PDF, 240 KB)

Klauzula informacyjna do osób kierowanych do domów pomocy społecznej i członków ich rodzin ( plik PDF, 264 PDF)