W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 

1.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

2.    Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- Pani Adriana Pawłowska, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

-telefonicznie pod numerem 22 571-50-30

-e-mailowo pod adresem: iod@ops-wola.waw.pl

-pisemnie na adres Ośrodka: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu udzielenia świadczeń z systemu pomocy społecznej na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie pisemnie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

4.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi ( przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem).

6. Na podstawie przepisów RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania  lub usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, poniżej Ośrodek przekazuje Państwu szczegółowe klauzule informacyjne w odniesieniu do określonych czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze świadczeń i usług udzielanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz osób objętych działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Klauzula informacyjna dla rodzin wspierających

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z oferty Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowy zlecenia/o dzieło

Klauzula informacyjna dla osób/podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej