Informujemy, że zgodnie z Rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny  przy wejściu do ośrodków wsparcia dziennego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dokonywany będzie pomiar temperatury ciała wszystkim osobom  wchodzącym do obiektów (uczestnikom, pracownikom, dostawcom)  oraz obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

Pomiar temperatury odbywa się za  zgodą osoby i nie poddanie się badaniu skutkować będzie zakazem wejścia do placówki.

 Ponadto w celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa informujemy, że:

1)  do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe,

2) do obiektu nie zostaną wpuszczone osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności,

3)  w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą zakażoną, chorą, izolowaną lub w kwarantannie prosimy o nie przychodzenie do Ośrodka i pozostanie w domu. Z pracownikiem Ośrodka można się skontaktować drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.

_______________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek w związku z Poleceniem wydanym w dniu 14 marca 2020 r. przez Wojewodę Mazowieckiego prowadzi na terenie dzielnicy Wola działania koordynowania pomocy i zabezpieczenia pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną, zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).


Dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji Poleceń zgodnie z instrukcjami Wojewody Mazowieckiego.

 

Pismo Wojewody Mazowieckiego dot. zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.