Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy umożliwia studentom oraz absolwentom odbywanie bezpłatnych praktyk zawodowych.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Kandydaci starający się o przyjęcie na praktykę  zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1.    CV
2.    List motywacyjny
3.    Program praktyk
4.    Kwestionariusz dla kandydata na praktykanta


Osoby, które zakwalifikują się na praktykę, przed rozpoczęciem praktyki zobowiązane są dostarczyć :
1.    Skierowanie z uczelni na odbycie praktyk
2.    Umowę z uczelnią o odbywanie  praktyki studenckiej
3.    Umowę o praktyki absolwenckie (w przypadku absolwentów uczelni)


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85  z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.  z 2018 r. poz.1244)