Dział Pracy Socjalnej i Programów Społecznych

Kierownik: p. Kamila Zieleniak- Makowska

adres: ul. J.Bema 91, 01-233 Warszawa

tel. 22 571-50-33

 W ramach działu funkcjonuje:

 • Zespół pracy socjalnej
 • Zespół wsparcia interwencyjno- diagnostycznego
 • Zespół realizacji projektu
 • Klub smopomocy "Klub pod Daszkiem"

Zakres działalności:

Do zadań Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych należy w szczególności prowadzenie specjalistycznego wsparcia w formie pogłębione pracy socjalnej i projektów z zakresu polityki społecznej.

Do zadań Zespołu pracy socjalnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 2. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 4. realizację zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. wprowadzenie danych osobowych klientów oraz innych danych do systemu informatycznego POMOST.

Do zadań Zespołu wsparcia interwencyjno- diagnostycznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie wsparcia interwencyjnego i diagnostycznego osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 2. koordynacja interwencji w sytuacjach zdarzeń masowych
 3. tworzenie i aktualizacja procedur działania w sytuacji kryzysowej oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Ośrodka w tym zakresie.

Do zadań Zespołu realizacji projektu należy w szczególności:

 1. bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 2. opracowywanie, w oparciu o dokonane przez merytoryczne komórki organizacyjne, analizy potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Dzielnicy, wniosków o realizację programów, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 3. dokonywanie bieżącej diagnozy funkcjonowania społecznego oraz sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, dochodowej wskazanych osób, będących uczestnikami programów oraz organizowania im niezbędnego wsparcia w zakresie świadczeń pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny,
 4. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 5. dokonywanie rekrutacji uczestników programów w oparciu o zgłoszenia pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych,
 6. realizacja programów i projektów społecznych w tym współfinansowanych ze środków europejskich,
 7. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją programów,
 8. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej  programów,
 9. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań dla potrzeb Ośrodka i Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej,
 10. utrzymywanie roboczych kontaktów z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz komórkami organizacyjnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 11. promocja projektów zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym prowadzenie strony internetowej projektów.