Kierownik: Kamila Zieleniak- Makowska

adres: ul. J.Bema 91, 01-233 Warszawa

tel. 22 571-50-33

 

Zakres działalności:

  1. bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich
  2. opracowywanie, w oparciu o dokonane przez merytoryczne komórki organizacyjne analizy potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Dzielnicy, wniosków o realizację programów, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  3. dokonywanie rekrutacji uczestników programów w oparciu o zgłoszenia pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych,
  4. realizacja programów i projektów społecznych w tym współfinansowanie ze środków europejskich,
  5. przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją programów,
  6. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej programów,
  7. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań dla potrzeb Ośrodka w Instytucji Wdrażającej/ Pośredniczącej,
  8. dokonywanie bieżącej diagnozy funkcjonowania społecznego oraz sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej wskazanych osób będących uczestnikami programów oraz organizowania im niezbędnego wsparcia w zakresie świadczeń pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny,
  9. utrzymywanie roboczych kontaktów z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz komórkami organizacyjnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  10. promocja projektu zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym prowadzenie strony internetowej projektów.