Dział Kadr i Administracji

Kierownik: p. Agnieszka Kabat- Czarnota
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571-50-25

Zakres działalności:

Do zadań Działu Kadr i Administracji należy w szczególności: 

 1. prowadzenie spraw kadrowych, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej w rozumieniu właściwych przepisów,
 2. opracowywanie polityki kadrowej Ośrodka w zakresie rekrutacji, selekcji, zatrudniania, systemu ocen oraz systemu szkoleń,
 3.  przeprowadzanie procesów rekrutacji, przeszeregowania i awansowania pracowników,
 4.  prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników,
 5.  planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Ośrodka,
 6.  organizowanie służby przygotowawczej dla osób nowo zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 7.  opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Ośrodka, w tym regulaminu pracy, wynagradzania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ocen okresowych,  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz określających zasady organizacji pracy w Ośrodku,
 8.  rozliczanie czasu pracy pracowników Ośrodka,
 9. organizacja i nadzór nad dodatkowymi benefitami dla pracowników Ośrodka, 
 10.  obsługa w zakresie płacowym z tytułu stosunków pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń (naliczanie wynagrodzeń i przygotowywaniem list płac),
 11.  współpraca z ZUS, GUS, PFRON, US w zakresie zgłaszania, wyrejestrowywania, dokonywania zmian, sporządzania sprawozdań,
 12.  współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy w zakresie organizacji staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych,
 13.  współpraca z sądami w zakresie kierowania do pracy koordynowania prac społecznych osób skazanych,
 14.  współpraca z zakładową organizacją związkową w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy,
 15.  realizacja zadań wspierających inspektora ochrony danych w zakresie zadań związanych ochroną danych osobowych,
 16.  realizacja zadań związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną Ośrodka,
 17.  nadzór nad majątkiem Ośrodka,
 18.  wspieranie zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 19.  dbałość o stan techniczny pomieszczeń Ośrodka oraz dbałość o sprawność urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu Ośrodka,
 20.  organizowanie i nadzorowanie modernizacji i remontów pomieszczeń, urządzeń oraz bieżących napraw sprzętu biurowego użytkowanego w toku realizacji procesu pracy w Ośrodku,
 21.  eksploatacja, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej, w tym w szczególności administrowanie systemów informatycznych wykorzystywanych w Ośrodku oraz tworzenie i realizacja polityki bezpieczeństwa,
 22.  obsługa Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego, w tym w szczególności aktualizacja sum ubezpieczeniowych, zgłaszanie szkód majątkowych, itp.
 23.  obsługa sekretariatu Dyrektora Ośrodka, w szczególności prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora, realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie czynności kancelaryjno-biurowych, prowadzenie obsługi sekretarskiej Zastępcy dyrektora i Głównego księgowego, prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumień, pełnomocnictw i upoważnień, wewnętrznych aktów normatywnych,
 24.  obsługa  kancelarii ogólnej Ośrodka oraz obsługa, zgodnie z przyjętymi zasadami centrali telefonicznej,
 25.  prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych, w tym zaopatrzenie komórek organizacyjnych Ośrodka w niezbędne materiały biurowe, środki czystościowe, art. spożywcze i przemysłowe, dystrybucja ww. materiałów, zgodnie ze złożonymi przez kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka zapotrzebowaniami,
 26.  prowadzenie składnicy akt Ośrodka,
 27.  redagowanie strony internetowej Ośrodka oraz nadzór nad treściami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej,
 28.  wspieranie specjalisty ds. BHP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
 29.  koordynowanie przeprowadzania praktycznych warunków ewakuacji z budynków Ośrodka;
 30.  monitorowanie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Ośrodka.