Dział Kadr i Administracji

Kierownik: p. Agnieszka Kabat- Czarnota
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571-50-25

Zakres działalności:

Do zadań Działu Kadr i Administracji należy w szczególności:

 1. nadzór nad majątkiem Ośrodka,
 2. dbałość o stan techniczny pomieszczeń Ośrodka oraz dbałość o sprawność urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu Ośrodka,
 3. organizowanie i nadzorowanie modernizacji i remontów pomieszczeń, urządzeń oraz bieżących napraw sprzętu biurowego użytkowanego w toku realizacji procesu pracy w Ośrodku,
 4. eksploatacja, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej, w tym w szczególności administrowanie systemów informatycznych wykorzystywanych w Ośrodku oraz tworzenie i realizacja polityki bezpieczeństwa,
 5. obsługa Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego, w tym w szczególności aktualizacja sum ubezpieczeniowych, zgłaszenie szkód majątkowych, itp.
 6. obsługa sekretariatu Dyrektora Ośrodka, w szczególności prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora, realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie czynności kancelaryjno-biurowych, prowadzenie obsługi sekretarskiej Zastępcy dyrektora i Głównego księgowego, prowadzenie rejestrów zawartych umów i porozumień, pełnomocnictw i upoważnień, wewnętrznych aktów normatywnych,
 7. obsługa  kancelarii ogólnej Ośrodka oraz obsługa, zgodnie z przyjętymi zasadami centrali telefonicznej,
 8. prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych, w tym zaopatrzenie komórek organizacyjnych Ośrodka w niezbędne materiały biurowe, środki czystościowe, art. spożywcze i przemysłowe, dystrybucja ww. materiałów, zgodnie ze złożonymi przez kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka zapotrzebowaniami,
 9. prowadzenie składnicy akt Ośrodka,
 10. prowadzenie spraw kadrowych, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej w rozumieniu właściwych przepisów, prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników, spraw związanych z okresową oceną pracowników, organizowanie służby przygotowawczej dla osób nowo zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, rozliczanie czasu pracy pracowników Ośrodka,
 11. obsługa w zakresie płacowym z tytułu stosunków pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, w tym prowadzenie spraw zwiazanych z naliczaniem wynagrodzeń,
 12. współpraca z ZUS, GUS, PFRON, US w zakresie zgłaszania, wyrejestrowywania, dokonywania zmian, sporządzania sprawozdań,
 13. współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy w zakresie organizacji staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych,
 14. współpraca z zakładową organizacją związkową w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy,
 15. realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych.