Dział Oparcia Społecznego

Kierownik: Grażyna Adamaszek - Kubaszewska
adres: ul. Żytnia 75/77, 01-149 Warszawa
tel./fax: 22 631-10-96

W ramach działu funkcjonuje:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
  rozmowy kwalifikacyjne: wtorki 13.00 – 14.00
 • Klub samopomocy pn. „Pod Daszkiem”:
  poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00
 • Dom Dziennego Pobytu pn. „Świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera”:
  poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Zakres działalności:

Do zadań Działu Oparcia Społecznego należy w szczególności:

1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które realizują ośrodki wsparcia, będącymi komórkami organizacyjnymi Działu:

 • Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych:
  • realizacja indywidualnych programów wspierająco- aktywizujących dla każdego uczestnika,
  • prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego.
 • Zadania Klubu samopomocy pn. „Pod Daszkiem”:
  • organizacja działań o charakterze samopomocowym, terapeutycznym i socjalnym,
  • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego uczestników Klubu,
  • kształtowanie aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizowania wsparcia i pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego.
 • Zadania Domu Dziennego Pobytu pn. „Świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera”:
  • organizowanie opieki dziennej nad osobami z zespołami otępiennymi,
  • prowadzenie terapii uzupełniającej do farmakologii i podtrzymującej.

2. profesjonalne poradnictwo, udzielanie informacji i konsultacji klientom i ich rodzinom,

3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, przede wszystkim z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego,

4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi świadczącymi pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi,

5. działania o charakterze edukacyjnym i środowiskowym.