Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Kierownik: p. Anna Wrzesień

adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

przyjęcia interesantów: w poniedziałek lub wtorek, godz. 12:00-14:00 (po uprzednim umówieniu się)

 

Zakres działalności:

Do zadań Działu Pomocy Osobom Bezdomnym należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń pomocy społecznej, przebywającym na terenie Dzielnicy Wola, osobom bezdomnym i cudzoziemcom nieposiadającym polskiego obywatela,

2. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego

3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,

4. opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,

5. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym, do systemu informatycznego POMOST,

6. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,

7. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

8. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,

9. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami organizującymi wsparcie dla osób bezdomnych,

10. kompletowanie dokumentów w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola do domu pomocy społecznej,

11. przygotowywanie projektów z zakresu polityki społecznej i projektów socjalnych na rzecz osób bezdomnych,

12. wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie przebywających poza Warszawą,

13. monitorowanie reazlizacji przez Ośrodek POmocy Społecznej m.st. Warszawy indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.