Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

p.o. Kierownika: Anna Wrzesień

adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

Tel. 22 632 01 25 wew. 103 kom. 601 271 786

przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 12:00- 14:00

Punkt Obsługi Interesanta: 22 632 01 25, 22 632 04 67, 22 862 78 08/09 wew. 100

godziny otwarcia: poniedziałki 8:00-18:00; wtorki- piątki 8:00-16:00

 

Zakres działalności:

Do zadań Działu Pomocy Osobom Bezdomnym należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń pomocy społecznej, przebywającym na terenie Dzielnicy Wola, osobom bezdomnym i cudzoziemcom nieposiadającym polskiego obywatela,

2. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego

3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,

4. opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,

5. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym, do systemu informatycznego POMOST,

6. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,

7. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

8. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,

9. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami organizującymi wsparcie dla osób bezdomnych,

10. kompletowanie dokumentów w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola do domu pomocy społecznej,

11. przygotowywanie projektów z zakresu polityki społecznej i projektów socjalnych na rzecz osób bezdomnych,

12. wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie przebywających poza Warszawą,

13. monitorowanie reazlizacji przez Ośrodek POmocy Społecznej m.st. Warszawy indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.