Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

p.o. Kierownika: Anna Wrzesień

adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

Tel. 22 632 01 25 wew. 103

 

Zakres działalności:

1. udzielanie świadczeń pomocy społecznej, przebywającym na terenie Dzielnicy Wola, osobom bezdomnym i cudzoziemcom

2. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego

3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy

4. opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

5. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym, do systemu informatycznego POMOST

6. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych

7. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej

8. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie

9. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami organizującymi wsparcie dla osób bezdomnych

10. kompletowanie dokumentów w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola do domu pomocy społecznej

11. przygotowywanie projektów z zakresu polityki społecznej i projektów socjalnych na rzecz osób bezdomnych.