Dział Pomocy Środowiskowej nr I

Kierownik: Katarzyna Żurawska
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571-50-58;

przyjęcia interesantów: wtorki 12:00-14:00 (po uprzednim umówieniu się)

Zakres działalności:

 1. świadczenie pracy socjalnej; poradnictwa socjalnego
 2. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 3. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym do systemu informatycznego POMOST,
 4. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,
 5. współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie organizowania wsparcia mieszkańcom Dzielnicy Wola,
 6. udział w grupach roboczych powoływanych przez Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Wola,
 7. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 8. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,
 9. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 10. realizacja programów z zakresu pomocy integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 11. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
 13. wspieranie i inicjowanie działalności samopomocowej mieszkańców dzielnicy w obszarze obsługiwanym przez dział, pomoc w samoorganizowaniu się,
 14. przygotowywanie projektów lokalnych z zakresu polityki społecznej,