Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik: Jolanta Senator
adres: ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571-50-57

Przyjęcia interesantów: środa ( po uprzednim umówieniu się )

Zakres działalności:

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy w szczególności, w stosunku do osób ubiegających się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub korzystających z uslug opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

 1. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego
 2. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy
 3. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym do systemu informatycznego POMOST
 4. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych
 5. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych
 6. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie
 7. kompletowanie dokumentów w sprawach o skierowanie mieszkańców dzielnicy Wola do domów pomocy społecznej
 8. udział w grupach roboczych powoływanych przez Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Wola,
 9. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów
 10. realizacja programów z zakresu pomocy integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 11. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzialanej klientom Ośrodka
 13. przygotowywanie projektów lokalnych z zakresu polityki społecznej
 14. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją
 15. bieżąca kontrola prawidłowości świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.