Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Kierownik Działu: p. Emilia Frąckiewicz
adres: al. "Solidarności" 102, 01-016 Warszawa
tel.: 22 427-63-80
fax: 22 427-63-89

W ramach działu funkcjonuje:

 • Zespół ds. usług na rzecz rodziny
 • Zespół ds. asysty rodzinnej
 • Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakres działalności:

Do zadań Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie należy w szczególności:

 1. inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów wsparcia i pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Wola, w tym w szczególności dla rodzin: przeżywających kryzys, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą,
 2. prowadzenie zajęć grupowych (grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych) dla klientów Ośrodka,
 3. koordynacja prac nad lokalnymi projektami społecznymi w zakresie wspierania rodziny oraz pozyskiwanie środków na ich realizację z funduszy zewnętrznych, w tym z EFS,
 4. wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, a także z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi, działającymi w sferze polityki społecznej, a w szczególności w zakresie wspierania rodziny i przeciwdziałaniu przemocy,
 5. udział w opracowywaniu i realizacji trzyletniego programu wsparcia rodziny m.st. Warszawy.

Do zadań Zespołu ds. usług na rzecz rodziny należy w szczególności:    

 1. diagnoza funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 2. poradnictwo specjalistyczne,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 4. wprowadzenie danych osobowych klientów oraz innych danych do systemu informatycznego POMOST,
 5. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 6. organizowanie terapii.

Do zadań Zespołu ds. asysty rodzinnej należy zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia  asystenta rodziny, zgodnie ze Standardem świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa.

Do zadań Zespołu pracy socjalnej  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 2. wszczęcie i realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
 3. rozeznawanie i diagnoza sytuacji osób i/lub rodziny pod kątem zjawiska przemocy w rodzinie,
 4. obsługa administracyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
 5. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin doświadczających przemocy,
 6. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 7. wprowadzenie danych osobowych klientów oraz innych danych do systemu informatycznego POMOST.