Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Kierownik Działu: Elżbieta Lesiak
adres: al. "Solidarności" 102, 01-016 Warszawa
tel.: 22 427-63-80
fax: 22 427-63-89

W ramach działu funkcjonuje:

 • Zespół ds. programów rodzinnych
 • Zespół ds. asysty rodzinnej
 • Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakres działalności:

 1. diagnoza funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
 2. poradnictwo specjalistyczne,
 3. inicjowanie, opracowywanie i realizacji programów wsparcia i pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Wola, w tym w szczególności dla rodzin: przeżywających kryzys, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą,
 4. prowadzenie zajęć grupowych ( grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych) dla klientów Ośrodka,
 5. świadczenie indywidualnej pracy socjalnej i pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi i doświadczających przemocy,
 6. zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze wsparcie asystenta rodziny,
 7. wspieranie i animacja współpracy ze środkowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, a także z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi, działającymi w sferze polityki społecznej, w szczególności w zakresie wspierania rodziny i przeciwdziałaniu przemocy,
 8. udział w opracowywaniu i realizacji trzyletniego programu wsparcia rodziny m. st. Warszawy
 9. koordynacja prac nad lokalnymi projektami społecznymi w zakresie wspierania rodziny oraz pozyskiwanie środków na ich realizację z funduszy zewnętrznych, w tym z EFS,
 10. obsługa administracyjno- techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
 11. organizacja terapii i mediacji rodzinnej.