Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

Kierownik: p. Agnieszka Wiącek
adres: ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa
tel.: 22 631-26-90,
fax: 22 631-22-34
e-mail: ows@ops-wola.waw.pl

Zakres działalności:

Do zadań Ośrodka Wsparcia dla Seniorów należy w szczególności:

 1. rozeznanie potrzeb, problemów oraz uwarunkowań środowiskowych osób starszych,
 2. zapobieganie społecznej izolacji Seniorów poprzez organizowanie i prowadzenie:
  • dziennego pobytu,
  • programów aktywizujących,
  • zajęć klubowych,
  • punktu informacyjnego,
  • imprez okolicznościowych, spotkań i konkursów,
 3. udzielanie osobom starszym pomocy, wsparcia oraz poradnictwa,
 4. wspieranie oraz inicjowanie działalności samopomocowej osób starszych,
 5. współpraca z grupami, społecznościami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi mająca na celu poprawę sytuacji Seniorów.