Samodzielne stanowiska

W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych i ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne, w tym w szczególności:
  • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych,
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • opracowywanie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, we współpracy przedstawicieli komórek organizacyjnych Ośrodka,
  • prowadzenie procedur związanych z prowadzonym postępowaniem, w tym udzielanie odpowiedzi wykonawcom, modyfikacja SIWZ,
  • publikacja ogłoszeń,
 2. prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza,
 3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie postępowania o zamówienie publiczne,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
 5. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Ośrodka biorących udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań w tym zakresie,
 6. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.

Zakres zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds.bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków pracy oraz sporządzanie wniosków pokontrolnych
 2. dbanie o aktualność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, prawidłowe zabezpieczenie i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego we wszystkich lokalach zajmowanych przez Ośrodek
 3. konstruowanie, we współpracy ze społecznym inspektorem pracy, tabel przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz nadzór nad prawidłowym rozdziałem przysługujących pracownikom środków ochrony indywidualnej
 4. opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy
 5. organizowanie i przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników
 6. prowadzenie postępowania w przypadku zdarzenia losowego, wypadku w pracy lub w drodze do/z pracy oraz sporządzanie w tym zakresie właściwej dokumentacji.