2018

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęppczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

_________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
______________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków, zwanych dalej obiadami, dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – Część 2.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego w 2 działach Zamawiającego: Dziale Oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 w Warszawie i Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 w Warszawie – Cz. 1.

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dozoru w dwóch obiektach przy ul. J. Bema 91 i przy al. Solidarności 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług dozoru w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

_______________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi

___________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozbudowa instalacji elektrycznych oraz przebudowa okablowania strukturalnego budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie.

_________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie.

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Robota budowlana - "Remont budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie."

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Realizacja programu aktywizacji uczestników Klubu "Pod Daszkiem", którzy na skutek długotrwałej choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy i wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności do pełnienia ról w środowisku rodzinnym i społecznym

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzek w budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu rozwoju umiejętności rodzicielskich dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących małoletnie dzieci.

____________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych

________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków, zwanych dalej obiadami, dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

2017

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo-readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania i których trudnosci w codziennym funkcjonowaniu spowodowane zostały demencją, zaburzeniami otępiennymi, chorobą Alzheimera, zmianami organicznymi, psychozą starczą, objawami negatywnymi choroby psychicznej, zwanych dalej "świadczeniobiorcami", mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - zamówienie podobne

_______________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1769 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 143, poz. 4339).

____________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi

___________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola - zamówienie podobne

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

___________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi społeczne, których przedmiotem jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola w rejonie ulic na wschód od linii kolejowej biegnącej z południa na północ dzielnicy - Część 2 zamówienie podobne

________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi społeczne, których przedmiotem jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola w rejonie ulic na zachód od linii kolejowej biegnącej z południa na północ dzielnicy - Część 1 zamówienie podobne

____________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

______________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dozoru w dwóch obiektach przy ul. Gen. J. Bema 91 i przy al. Solidarności 102 w okresie 20.12.2017 r. - 30.11.2018 r. na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

___________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – Część 2. zamówienie podobne

_____________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego w 2 działach Zamawiającego: Dziale Oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 i Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 – Część 1. zamówienie podobne

_____________________________________________________________________________________________________________

POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo-readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - zamówienie podobne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji osób wymagających opieki w domu, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - zamówienie podobne

______________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiajacego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 2 - zamówienie podobne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiajacego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 1 - zamówienie podobne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa przy Al. Solidarności 102, 01-016 Warszawa

___________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola - zamówienie podobne

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa przy Al. Solidarności 102, 01-016 Warszawa

___________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - zamówienie podobne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiajacego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 2 - zamówienie podobne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiajacego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 1 - zamówienie podobne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie zakończone

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola - zamówienie podobne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE NIEUDZIELENIEM ZAMÓWIENIA

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

________________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków, zwanych dalej obiadami, dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części
___________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
__________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, których istotą jest opieka higieniczna oraz zalecona przez lekarza pielęgnacja na rzecz osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
__________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.
__________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy, będących mieszkańcami Dzielnicy Wola 
________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.
______________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy, będących mieszkańcami Dzielnicy Wola
_________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Realizacja programu rozwoju umiejętności rodzicielskich dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących małoletnie dzieci.
_________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

2016

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBITEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.
________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci w czasie, kiedy ich rodzice będą uczestniczyć w grupowych zajęciach prowadzonych w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Zamawiającego.
_________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi
____________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

_____________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
_____________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE NIEUDZIELENIEM ZAMÓWIENIA

Kategoria: rozeznanie rynku

Dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego.
_________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONIE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 2 – zamówienie uzupełniające
________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, rejon 1 – zamówienie uzupełniające
_______________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola - zamówienie uzupełniające 

_______________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.
______________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
____________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo-readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
__________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
______________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 
__________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom doświadczających przemocy, mieszkańcom Dzielnicy Wola.
_____________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych.
________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola - dopuszcza się składanie ofert częściowych.
_____________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie.
_______________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie - zamówienie uzupełniające
______________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

2015

Kategoria: rozeznanie rynku

Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci.
__________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie uczniom wskazanym przez Zamawiającego gorących posiłków, które Wykonawca wydaje uczniom szkoły – zamówienie udzielane w częściach.
____________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych - zamówienie uzupełniające
____________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego.
_______________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - zamówienie uzupełniające.
___________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych 
___________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Kategoria: rozeznanie rynku

Dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego.
_______________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  - zamówienie uzupełniające.
_______________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w dwóch obiektach Zamawiającego
____________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola- zamówienie uzupełniające
________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do dwóch działów zamawiającego - zamówienie uzupełniające
________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów wskazanych przez Zamawiającego, w lokalach gastronomicznych będących w dyspozycji Wykonawcy w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola - zamówienie uzupełniające
________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych                                                                                                     

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo - readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.
POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE
________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
_______________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
_____________________________________________________________________________________________________

 

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_______________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, których istotą jest opieka higieniczna oraz zalecona przez lekarza pielęgnacja na rzecz osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, których istotą jest wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, miejsce świadczenia usług: rejon 2 - obszar znajdujący się na południe od linii ulic: Górczewskiej, Leszno, Solidarności, bez mieszkańców tych ulic  - zamówienie uzupełniające.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_______________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, których istotą jest wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, miejsce świadczenia usług: rejon 1 - obszar znajdujący się na północ od linii ulic: Górczewskiej, Leszno, Solidarności, wraz z mieszkańcami tych ulic - zamówienie uzupełniające.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy -  dopuszcza się składanie ofert częściowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_______________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom doświadczających przemocy, mieszkańcom Dzielnicy Wola.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo-readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

________________________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_______________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

_____________________________________________________________________________________________________

2014

Kategoria: rozeznanie rynku

Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych przez Wykonawcę placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w dwóch obiektach Zamawiającego - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE - Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych-POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE - Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do 2 działów Zamawiającego-POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE -przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów wskazanych przez Zamawiającego, w lokalach gastronomicznych będących w dyspozycji Wykonawcy - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług opiekuńczo-readaptacyjnych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w rejonie 2 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w rejonie 1 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług pogrzebowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w rejonie 2.- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w rejonie 1.- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie konferencji oraz seminarium. Szczegóły zapytania dostępne są w załączniku. - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na organizację konferencji wraz z seminarium. Zlecenie będzie obejmowało kompleksową obsługę konferencji, gastronomiczną i hotelarską. Szczegóły znajdują się w załączeniu - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji osób wymagających opieki w domu - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo - readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie uzupełniające na realizację Programu Wsparcia dla Rodzin - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA MAM - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Realizacja programu pn. PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA MAM - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE