Przejdź do treści

Komunikaty

Postępowanie Nr DKiA.26.2.3.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w 3 obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamawiający ...

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.20.2024.MBS

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi (dla rodzin cudzoziemskich). Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 177). Usługami objęte będą rodziny cudzoziemskie (przede wszystkim pochodzących z rejonu ukraińskiego lub kaukaskiego), mieszkańcy Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.2.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawa. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez ...

Sygnały alarmowe – ważne informacje

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu, przedstawiamy zaktualizowaną tabelę sygnałów i komunikatów alarmowych. TABELA (plik PDF 388 KB) Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu. Pamiętaj:
  • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.1.2024.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań ...

Seniorze, zachowaj czujność! – oszustwa internetowe

„#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”. W trosce o bezpieczeństwo seniorów Państwowy Instytut Badawczy NASK, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Warszawskim Instytutem Bankowości, prowadzą kampanię edukacyjną „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości osób starszych na tematy związane z różnego rodzaju oszustwami internetowymi, w tym zwłaszcza z wyłudzaniem danych (tzw. phishing), podszywaniem się pod zaufane podmioty (tzw. spoofing), a także stosowanymi przez oszustów manipulacjami i socjotechniką. Realizatorzy kampanii szczególną uwagę zwracają na przestępstwa telefoniczne, takie jak metoda „na wnuczka” oraz liczne modyfikacje tego oszustwa. Link - Cyberbezpieczny Senior Ulotka - Cyberbezpieczny Senior ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych przebywających w ośrodkach wsparcia, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - przygotowywanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ...

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.45.2023.MBS

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.). Usługami objęte będą rodziny, mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu czynników, takich jak: samotne macierzyństwo, wielodzietność, uzależnienie, niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna, przy jednoczesnym braku wzorców i wsparcia w rodzinie. Termin ...

Uchwały w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłosił szereg uchwał w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert. Poniżej przedstawiamy nazwy uchwał wraz z linkami do platformy Witkac.pl:
  1. Uchwała nr 11796/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą: Wolska Akademia Seniora
witkac.pl - logowanie do konkursu
  1.  Uchwała nr 11797/23 z dnia 21.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2023.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zamówienie zostało podzielone ...