Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE Nr SZP-MBS-351-1/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)- zwanej dalej “ustawą Pzp”, w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zamówienie udzielane w częściach – wartość wszystkich części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia dotyczące niniejszego postępowania zostały sprecyzowane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonymi poniżej w wersji PDF.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-1/20

Usługa – kod CPV: 85 32 00 00 – 8 usługi społeczne

  • termin składania ofert: 21.01.2020 r. do godz. 11:00
  • termin otwarcia ofert: 21.01.2020 r. o godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze

Zał. nr 6 wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej:

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków

Zał. 3 wykaz usług

Zał. 4 wyk. osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zał. 5 inform. do kryterium


Otwarcie usługi dla rodzin

Wybór oferty Usługi opiekuńcze

Udzielenie zamówienia usługi