Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-11/20 – przetarg nieograniczony

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp, w odniesieniu do usług i dostaw tj. 214 000 euro.

W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ww. ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo sprecyzowany w Rozdziale 1 SIWZ.

Numer postępowania SZP-MBS-351-11/20

Usługa – kod CPV: 98 37 00 00-7 usługi pogrzebowe i podobne.

  • termin składania ofert do 17 listopada 2020 r. do godz. 13:00
  • termin otwarcia ofert 17 listopada 2020 r. o godz. 13:30

SIWZ_pogrzeby

Załączniki w wersji edytowalnej pogrzeby

Pogrzeby Ogłoszenie


Wybór pogrzeby

Udzielenie pogrzeby

Informacja z otwarcia ofert pogrzeby