Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-12/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola oraz do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.


Postępowanie zakończone

Przedmiot zamówienia:

usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola oraz do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego- zamówienie na usługi społeczne:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej “ustawą Pzp” w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Nr postępowania: SZP-MBS-351-12/20

Usługa – kod CPV:

55 32 20 00 – 3 Usługi gotowania posiłków

55 52 12 00 – 0 Usługi dowożenia posiłków

55 52 10 00 – 8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych.

  • termin składania ofert do dnia 18 listopada 2020 r. godz. 13:30
  • termin otwarcia ofert dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 14:00

Ogłoszenie Catering word

Załącznik w wersji PDF:

Załącznik Nr 4 Wzór Umowy Word

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 fo

Załącznik nr 2 ośw. w.u.

Załącznik nr 3 wykaz usług


Otwarcie ofert catering

catering wybór of.

Informacja o udzieleniu zamówienia