Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-14/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)- zwanej dalej “ustawą Pzp”, w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zamówienie udzielane w częściach – wartość wszystkich części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia dotyczące niniejszego postępowania zostały sprecyzowane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonymi poniżej w wersji PDF.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-14/20

Usługa – kod CPV: 85 32 00 00 – 8 usługi społeczne

  • termin składania ofert: 15.12.2020 r. do godz. 13:00
  • termin otwarcia ofert: 15.12.2020 r. o godz. 13:30

14-20 Ogłoszenie o zamówieniu usługi opiek.

14-20 Zał. 6 wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej:

14-20 Zał. 2 ośw o war.

14-20 Zał. 4 wyk. osób

14-20 Zał. 3 wyk. usł.

14-20 Zał. 5 inform. do kryter.

14-20 Zał. 1 form. of.


Informacja- wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Otwarcie usługi