Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-16/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020  r.  poz. 288, 1086) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne postanowienia dotyczące niniejszego postępowania zostały sprecyzowane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Załączniku nr 1 i 4 do Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonymi poniżej w wersji PDF.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-16/20

Usługa – kod CPV: 92 00 00 00 – 1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

  • Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do 27.01.2021 r. godz. 13:00
  • termin składania ofert: 22.01.2021 r. do godz. 12:30
  • Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert: 27.01.2021 r. o godz. 13:30
  • termin otwarcia ofert: 22.01.2021 r. o godz. 13:00

Załączniki w wersji PDF:
Załączniki w wersji edytowalnej (WORD):