Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE Nr SZP-MBS-351-2/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia:

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego- zamówienie na usługi społeczne:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1843) – zwanej dalej “ustawą Pzp” w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zamówienie udzielane w częściach – wartość wszystkich części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Nr postępowania: SZP-MBS-351-2/20

Usługa – kod CPV:

55 32 20 00 – 3 Usługi gotowania posiłków

55 52 12 00 – 0 Usługi dowożenia posiłków

55 52 10 00 – 8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych.

  • termin składania ofert do 12 lutego 2020 r. do godz. 13:30
  • termin otwarcia ofert 12 lutego 2020 r. o godz. 14:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik w wersji PDF:

Zał nr 4 wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załącznik 1-formularz ofertowy

Załącznik 2- oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3- wykaz usług


Informacja otwarcie catering

Catering wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia