Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE Nr SZP-MBS-351-3/20 – zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w postępowaniu.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo sprecyzowany w Rozdziale 1 Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer postępowania: SZP-MBS-351-3/20

Usługa – kod CPV:

55 30 00 00 – 3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;

55 32 10 00 – 6 Usługi przygotowywania posiłków;

55 32 20 00 – 3 Usługi gotowania posiłków

55 32 00 00 – 9 Usługi podawania posiłków

  • termin składania ofert: 11.03.2020r. do godz. 13:00
  • termin otwarcia ofert: 11.03.2020r. o godz. 13:30

Ogłoszenie obiady

Załącznik w wersji PDF:

Zał 6 wzór umowy obiady

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – potencjał techniczny

Załącznik nr 5 – informacje o kryteriach


informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

udzielenie zamówienia obiady

otwarcie ofert obiady

wybór oferty obiady