Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-4/21 zamówienie klasyczne, tryb podstawowy

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5.

Część I  – Wymiana okien, Część II – Prace rozbiórkowe I demontażowe.


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących wymianę okien w części I przedmiotu zamówienia oraz prace rozbiórkowe i demontażowe w części II przedmiotu zamówienia.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji i wchodzą w skład Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin realizacji zamówienia:

w stosunku do części I – 56 dni, licząc od daty zawarcia umowy;

w stosunku do części II – 21 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Numer postępowania SZP-MBS-351-4/21

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac72c4e0-89ad-4486-8e0e-be87dc58aea7

Główny przedmiot Kod CPV45000000-7 Roboty budowlane;

Pozostałe Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421132-8 Instalowanie okien, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

  • termin składania ofert: 28 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
  • termin otwarcia ofert: 28 wrzesień 2021 r. o godz. 12:30
Załączniki do postępowania: