Przejdź do treści

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-6/20 – Zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej “ustawą Pzp” , w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-6/20

Usługa – kod CPV: 64 11 00 00 – 0 Usługi pocztowe; 64 11 20 00-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.

termin składania ofert: 25.09.2020 r. do godz. 12:30

zmiana terminu składania ofert: do 28.09.2020 r. do godz. 14:00 (patrz zmiana treści Ogłoszenia)

termin otwarcia ofert: 25.09.2020 r. o godz. 13:00

zmiana terminu otwarcia ofert:  28.09.2020 r. o godz. 14:30 (patrz zmiana treści Ogłoszenia)


Ogłoszenie o zamówieniu poczta 

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej:

Zal.4. wykaz usług

Zal.3. oświadczenie o spełnianiu warunków

Zal.2.formularz ofertowy


pytania i odpowiedzi do postępowania

otwarcie poczta

Wybór najkorzystniejszej oferty Poczta

Poczta udzielenie zamówienia

zmiana terminu ofert poczta