Przejdź do treści

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-8/20 – Zamówienie na usługi społeczne

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej “ustawą Pzp”, w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo sprecyzowany w Rozdziale 1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Załącznikach nr 1 i 7 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2022 r.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-8/20

Usługa – kod CPV: 79 71 00 00 – 4 Usługi ochroniarskie

  • termin składania ofert: 9.10.2020 r. do godz. 13:00
  • termin otwarcia ofert: 9.10.2020 r. o godz. 13:30
  • Uwaga! zmiana godziny otwarcia ofert: termin otwarcia ofert: 9.10.2020 r. o godz. 15:00

Ogłoszenie o zam. – ochrona

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji PDF:

Zal. nr 7 WU

Zal. nr 1 OPZ

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej:

Zal.3.wu

Zal.5. ośw. o warun.

Zal.6. ośw. o grupie

Zal.4 wo

Zal.2.fo 


Pytania i odpowiedzi Poczta


Otwarcie ofert ochrona

Udzielenie ochrona

Wybór ochrona