Przejdź do treści

POSTĘPOWANIE Nr SZP-MBS-351-7/20 – przetarg nieograniczony

Kategoria: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy ul. J. Bema 91 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.


Postępowanie zakończone

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”.

Wartość  wszystkich części zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Obecne postępowanie stanowi drugą i ostatnią część zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług dozoru w obiekcie przy ul. J. Bema 91  na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo sprecyzowany w Rozdziale III SIWZ oraz w Załącznikach nr 1 i 9 do SIWZ.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 30.11.2020 r.) do 30.06.2022 r.

Numer postępowania SZP-MBS-351-7/20

Główny przedmiot: Kod CPV 98 34 11 40 – 8 usługi dozorowania, i Kod CPV 98 34 11 20 – 2 usługi portierskie.

  • termin składania ofert: 6 października 2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, I piętro
  • termin otwarcia ofert: 6 października 2020 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Aleja „Solidarności” 102, 01-016 Warszawa, wejście B

Załączniki w wersji PDF:

SIWZ dozorowanie Bema word

Ogłoszenie dozorowanie

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załączniki w wersji edytowalnej nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SIWZ


Wybór na stronę dozorowanie

Ogłoszenie o udzieleniu dozorowanie

Informacja z otwarcia