Przejdź do treści

Postępowanie Nr SZP-MBS-351-9/21 – zamówienie podobne

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


Postępowanie zakończone

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.

Numer postępowania: SZP-MBS-351-9/21

Kody CPV  przedmiotu zamówienia: 64110000-0 Usługi pocztowe; 64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie, ze względu na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy oraz na podstawie zapisów Rozdziału IX Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 euro, w przedmiocie zamówienia- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, nr postępowania: SZP-MBS-351-6/20.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z dotychczasowym Wykonawcą ww. usług tj. Pocztą Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Zamawiający w dniu 28.12.2021 r. zawarł Umowę z Pocztą Polską S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, na kwotę 79 408,00 zł (kwota netto=brutto).