Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr SZP-MBS-351-2/21

Kategoria: rozeznanie rynku

Świadczenie usługi, polegającej na udzieleniu pomocy i wsparcia dla osób doświdczających przemocy, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.


Postępowanie zakończone

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na udzielaniu wsparcia i pomocy osobom doświadczających przemocy, mieszkańcom Dzielnicy Wola.

Termin realizacji zamówienia: 01.04 – 15.12.2021r.

Jeżeli umowa nie zostanie zawarta do dnia 01.04.2021 r. rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie w terminie późniejszym, ustalonym między Stronami.

Usługa – kody CPV: 85 31 00 00 – 5 Usługi pracy społecznej.

Postępowanie, z uwagi na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019, z późn. zm.) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Oferty należy składać do dnia 30.03.2021 r. godziny 12:00 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Bema 91 w Warszawie  lub w formie elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl.

Postępowanie Nr: SZP-MBS-351-2/21

zapyt. of na stronę Asystent os. starszej

Asystent załączniki w wersji edytowalnej


W postępowaniu złożono 1 ofertę, którą Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Oferta firmy “Vital Plus” Ewa Lechowska ul. T. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa – otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach, zgodnie z  postanowieniem pkt 5 Kryteriów oceny ofert Zapytania ofertowego. Cena oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia brutto wynosi 34 750,00 zł.


Zamawiający w dniu 09.04.2021 r. zawarł Umowę z Firmą “Vital Plus” Ewa Lechowska ul. T. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, na kwotę 34 750,00 zł (kwota netto=brutto).