Przejdź do treści

Dostępność

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie internetowej są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-19.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Ośrodku został wyznaczony koordynator ds. dostępności – Agnieszka Sobieniowska

e-mail: asobieniowska@ops-wola.waw.pl, “tel: 22 571 50 30

Ośrodek Pomocy Społecznej dz. Wola m.st. Warszawa
ul. J. Bema 91
01-233 Warszawa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie oraz informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 91, 01-233 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy ulicy Józefa Bema pod numerem 91. Budynek nr 91 to wielorodzinny budynek mieszkalny. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższe przystanki autobusowe: PKP Wola (Wolska) 05: 136, 186, 414, 523
Najbliższy przystanek tramwajowy: Sokołowska 03: 10, 26, 27 Sokołowska 04: 10, 26, 27
Metro: Linia M2 – Przystanek: Metro Płocka

Do budynku prowadzi wejście przez podwórko przy ul. Józefa Bema 91. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta (POI) znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką obsługiwaną przez osoby dozorujące oraz pracowników POI. Po przekroczeniu bramki po prawej stronie znajdują się schody na antresolę oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie za Punktem Obsługi Interesanta.

Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych – tabliczki NFC. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58A, 01-193 Warszawa

Budynek Działu mieści się przy ulicy Karolkowej pod numerem 58A. Jest to parterowy samodzielny budynek. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Placówka nie dysponuje własnym parkingiem.

Najbliższy przystanek autobusowy: Leszno 02: 171, 190
Najbliższy przystanek tramwajowy: Zajezdnia Wola 03: 13, 23, 24, 26, 27

Do budynku prowadzi wejście przez podwórko przy ul. Karolkowej 58A. Do wejścia prowadzą schody oraz winda.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Za Punktem Obsługi Interesanta znajduje się przejście do pokoju obsługi klienta oraz do toalety. Pomieszczenia obsługi interesantów oraz korytarze do nich prowadzące umożliwiają poruszanie się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych – tabliczki NFC. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy al. Solidarności 102, 01-016 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy al. Solidarności pod numerem 102. Jest to parterowy samodzielny budynek. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Placówka dysponuje własnym parkingiem z tyłu budynku. Na terenie parkingu znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższy przystanek autobusowy: Okopowa 01: 171, 190
Najbliższy przystanek tramwajowy: Okopowa 03: 13, 23, 26

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne A od al. Solidarności 102 oraz wejście B po przeciwnej stronie. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta (POI) znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Do wszystkich pomieszczeń obsługi klientów prowadzą szerokie korytarze, które umożliwiają poruszanie się na wózku. Pokoje, w których odbywają się zajęcia za każdym razem otwierane są przez pracowników Ośrodka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych – tabliczki NFC. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5, 01-167 Warszawa

Budynek Ośrodka znajduje się przy ul. Zawiszy pod numerem 5. Jest to parterowy samodzielny budynek ze współistniejącą infrastrukturą. Placówka nie dysponuje własnym parkingiem. Dojazd do instytucji możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższy przystanek autobusowy: Młynów 05: 136, Młynów 07 i Młynów 06: 103, 106
Najbliższy przystanek tramwajowy: Młynów 03: 24, 24

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Zawiszy 5 schodami lub podjazdem dla wózków.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się Pokój Obsługi Interesanta. Za Pokojem Obsługi Interesanta znajduje się przejście do toalety.

Pomieszczenia Obsługi Interesantów oraz korytarze do nich prowadzące umożliwiają poruszanie się na wózku. Pokoje, w których odbywają się zajęcia dla seniorów, za każdym razem otwierane są przez pracowników.

Drugie wejście od ulicy Zawiszy prowadzi do sali konferencyjnej (sali spotkań seniorów), dostosowanej zgodnie z ustawą o dostępności architektonicznej. W pomieszczeniu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych – tabliczki NFC. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Działu ds. Pomocy Cudzoziemcom przy ulicy Młynarskiej 16

Dział ds. Pomocy Cudzoziemcom to dwupiętrowy budynek biurowy, z osobnym wejściem, dzielony z inną instytucją. Dojazd do siedziby możliwy jest za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Przy budynku znajduje się parking dla interesantów.

Najbliższy przystanek autobusowy: Młynarska 01 (ul. Leszno): 155, 190
Najbliższy przystanek tramwajowy: Młynarska 03: (ul. Młynarska): 20, 23, 24

Do budynku prowadzi wejście przez parking od ulicy Młynarskiej. Do wejścia prowadzi jeden stopień. Brak podjazdu dla wózków.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt Obsługi Interesanta (POI) znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku. Do Punktu Obsługi Interesanta prowadzi jeden stopień. Korytarz po lewej stronie prowadzi do pomieszczeń biurowych.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W Punkcie Obsługi Interesanta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

brak

Powrót do góry strony