Przejdź do treści

Bezdomność

Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268), osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym realizuje następujące zadania:

 1. Udzielanie osobom bezdomnym przebywającym na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: w schroniskach dla osób bezdomnych i tzw. miejscach niemieszkalnych (altanki działkowe, pustostany, szpitale itp.) świadczeń pomocy społecznej, w tym:
  • świadczeń pieniężnych (m. in. zasiłki stałe i celowe) oraz pomocy rzeczowej
  • pracy socjalnej i poradnictwa
  • wsparcia w ramach realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności zgodnie ze Standardem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności przyjętego Zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego nr 186/2019) Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 11.02.2019 nr 186/2019
   Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności- zał. do Zarządzenia nr 186/2019
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola do domu pomocy społecznej
  • kompletowanie dokumentacji w sprawie skierowania osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie do domu pomocy społecznej
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w sprawie świadczeń pomocy społecznej, niezbędnej do przesłania do OPS/GOPS właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
 2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie,
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (tzw. „decyzji kierujących do schronisk”), w stosunku do osób:
przebywających na terenie: posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały: na podstawie dokumentacji (w tym wywiadu środowiskowego) przygotowanej przez: szczególne okoliczności:
Dzielnicy Wola w Warszawie w Warszawie OPS Wola
Warszawy, poza Dzielnicą Wola w Warszawie 17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie
Dzielnicy Wola w Warszawie poza Warszawą OPS Wola o ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
Warszawy, poza Dzielnicą Wola poza Warszawą 17 dzielnicowych OPS-ów w Warszawie o ile osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej i/lub wymagają udzielenia schronienia w trybie pilnym
przebywających na terenie Polski, poza Warszawą w Warszawie OPS/GOPS miejsca pobytu osoby bezdomnej (poza Warszawą)

Zadanie realizowane jest zgodnie z nadanym Ośrodkowi statutem na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st Warszawy.
Od 1 grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zgodnie ze swoim statutem wydaje decyzji ustalającej prawo do tymczasowego schronienia w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa. Decyzje te wydawane są na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej miejsca pobytu osoby bezdomnej i przekazanej do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Dokumentacja ta kompletowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 38/2019 w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach”.

Pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalony w drodze decyzji administracyjnej może być odpłatny. Powyższe reguluje:

4. Prowadzenie postępowań w sprawie refundacji przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej świadczenia udzielonego w miejscu pobytu.

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (DPB)

p.o. Kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym – Marcin Grzenkowski
ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel. 22 632 01 25,
22 632 04 67,
22 862 78 08/09

Marta Gierak- Kałęcka starszy specjalista pracy socjalnej wew. 107,
kom. 723 243 602
 • Stowarzyszenie Antidotum, Janowo 42, gm. Pomiechówek.
 • Mieszkania rotacyjne – ul. Kolejowa 10, Warszawa i Hostel ul. Białowiejska 1/3
 • Noclegownia ul. Polska 33
Lidia Ważniewska specjalista pracy socjalnej wew. 108,
kom. 723 243 625
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, Warszawa
 • Misja “Nowy Początek” Kościół Boży w Chrystusie, ul. Łabędzia 37, Warszawa
 • Mieszkanie treningowe Caritasu
Maria Cieślińska pracownik socjalny wew. 108,
kom.723 243 623
 • Stowarzyszenie “Patronat” ul. Drwęcka 14, Warszawa;
 • Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża, ul. Dojazdowa 3, Warszawa
 • Schronisko “Przystań” Caritas AW ul. Wolska 172 Warszawa
Łukasz Makowski starszy specjalista pracy socjalnej wew. 107,
kom. 723 243 675
 • Schronisko “Przystań” Caritas AW, ul. Wolska 172, Warszawa
 • Alter Ego ul. Wiślana 7
 • ul. Poborzańska 33
Magdalena Małek starszy specjalista pracy socjalnej wew. 123,
kom. 723 243 597
 • Schronisko w Czarnej, ul. Witosa 46
 • Sprawy osób bezdomnych o tymczasowe schronienie, które jeszcze przebywają w lokalu na Woli
 • Noclegownia ul. Polska 33
 • Zasiłki stałe z ostatnim meldunkiem na Woli, przebywające poza Wolą.
Anna Rak starszy specjalista pracy socjalnej wew. 120,
kom. 723 243 598
 • Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Kofoeda, ul. Lniana 1, Warszawa;
 • Hostel – ul. Łucka 15, Górczewska 30
 • Noclegownia ul. Polska 33
Monika Sasin specjalista pracy socjalnej wew. 106,
kom. 723 243 591
 • Schronisko “Betlejem” Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa
 • Sprawy osób przebywających poza Wolą (poza schroniskami) dot. pomocy finansowej oraz pomocy w formie schronienia
Wojciech Cychowski pracownik socjalny wew.114,
kom. 723 246 575
 • Stowarzyszenie MONAR w Bobrowcu,
  ul. Mazowiecka 75, Bobrowiec;
 • Przestrzeń publiczna na terenie Dzielnicy Wola, TJ. działki Odolany – Potrzebna i Sowińskiego (osoby spoza działek nazwiska od Ł do Z) + Mszczonowska 6
Magdalena Sęczyk specjalista pracy socjalnej wew. 121,
kom. 723 243 676
 • Szpitale na Woli + SODON oraz oddział w szpitalu ul. Kolska 2/4, Warszawa – Wola
 • Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, al. Księży Orionistów 1, Łaźniew
 • Stowarzyszenie MONAR, ul. Marywilska 44 a, Warszawa + Terapia na Marywilskiej
Marcin Grygo starszy specjalista pracy socjalnej wew. 106,
kom. 723 243 628
 • Ośrodek Charytatywny Caritas AW “Tylko”, ul. Żytnia 1A, Warszawa
 • Hostele: Wolska 191B, Górczewska 181, Burakowska 11, Warszawa
 • Odpłatności za DPS

 

Małgorzata Granops starszy pracownik socjalny wew. 109
kom. 723 248 010
 • Stowarzyszenie MONAR
  ul. Kijowska 22,Warszawa;
 • “Betlejem”, ul. Gniewkowska 50
 • WOIK + Hostele poza Wolą
Katarzyna Stępska specjalista pracy socjalnej wew. 106,
kom. 723 243 590
 • Schronisko Betlejem Wspólnota Chleb Życia, ul. Gniewkowska 50, Warszawa
 • Schronisko „Betania” Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, Warszawa
 • Schronisko ul. Knyszyńska 1, Warszawa
Kinga Osełka pracownik socjalny wew. 104
kom. 723 243 649
 • Schronisko “Przystań” Caritas AW ul. Wolska 172, Warszawa
 • Placówka interwencyjna Bohaterów + Wóycickiego
 • Szpitale poza Wolą – schronienia
Anna Żyłowska pracownik socjalny wew. 114
kom. 885-523-830
 • Szpitale na Woli, Warszawa – Wola + SODON oraz odział w szpitalu ul. Kolska 2/4
 • Noclegownia Kaczorowa + Myśliborska + Ogrzewalnia na Grochowskiej
 • Szpitale poza Wolą – schronienia
Monika Bobrowska specjalista pracy socjalnej wew. 106
kom. 723 243 632
 • Przestrzeń miejska razem, tj.  działki Olbrachta, Koło, osoby spoza działek nazwiska od A do L + ul. Gniewkowska 30a + mieszkanie readaptacyjne
 • Zasiłki stałe ze swojego rejonu
Aleksander Wichowski starszy specjalista pracy socjalnej wew. 113,
kom. 514 793 791
 • Ośrodek Charytatywny Caritas AW “Tylko”, ul. Żytnia 1A, Warszawa
 • Stowarzyszenie MONAR,
  ul. Marywilska 44a, Warszawa + Terapia na Marywilskiej
 • Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, al. Księży Orionistów 1, Łaźniew

Zespół ds. pomocy cudzoziemcom

Koordynator – Joanna Dymowska-Kot

Joanna Dymowska- Kot starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator (osoba z upoważnieniem do podpisywania decyzji) kom. 723 243 583
 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy.
Anna Kawicka starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator kom. 723 243 574
 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy.
Bogusława Nizioł Starszy specjalista pracy socjalnej  

kom. 511 853 220

 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy
Katarzyna Durmaj Starszy pracownik socjalny  

kom. 723 245 919

 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy.
Grzegorz Hass Starszy pracownik socjalny  

kom. 723 248 009

 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy
 • Małgorzata Kania – starszy inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 110;
 • Karolina Lechowicz-Kozioł – specjalista ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 111;
 • Marta Wierzchowska – starszy inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 122
 • Karolina Pyrz – inspektor ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz wew. 111;
 • Anna Szybielska – inspektor w Dziale Kadr i Administracji wew. 102;
 • Beata Markiewicz – pomoc biurowa w Dziale Kadr i Administracji wew. 102;
 • Magdalena Witkowska – podinspektor ds. administracji 115 kom. 723 243 557;
 • Michał Dąbrowski – podinspektor ds. administracji wew. 115 kom. 723 243 557.
 • Mateusz Wierzbicki – pomoc biurowa wew. 110
 • Aleksandra Samulewska – Wąś  – pomoc biurowa , wew. 101
 • Katarzyna Wisławska – aspirant pracy socjalnej
 • Oksana Kurczynska – aspirant pracy socjalnej

Informacje o dostępnym na terenie m.st. Warszawy wsparciu dla osób bezdomnych niewymagającym wydania decyzji administracyjnej:

 • jadłodajnie;
 • ogrzewalnie;
 • noclegownie;
 • łaźnia;
 • poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych

https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-niskoprogowa

 

Powrót do góry strony