Przejdź do treści

Dział Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności


Kierownik:
 Anna Wrzesień
adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel.: 22 632 01 25

przyjęcia interesantów: w poniedziałek lub wtorek, godz. 12:00-14:00 (po uprzednim umówieniu się)

Do zadań Działu Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności należy w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń pomocy społecznej, przebywającym na terenie Dzielnicy Wola, osobom w kryzysie bezdomności,
  2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie przebywających poza Warszawą,
  3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
  4. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego,
  5. opracowywanie i realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób w kryzysie bezdomności przebywających na terenie dzielnicy,
  6. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym, do systemu informatycznego POMOST,
  7. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,
  8. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  9. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,
  10. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami organizującymi wsparcie dla osób bezdomnych,
  11. kompletowanie dokumentów w sprawie skierowania osoby bezdomnej przebywającej na terenie Dzielnicy Wola do domu pomocy społecznej,
  12. przygotowywanie projektów z zakresu polityki społecznej i projektów socjalnych na rzecz osób w kryzysie bezdomności,
  13. monitorowanie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.