Przejdź do treści

Bezrobocie

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne przede wszystkim spełniają rolę pomocową, wzmacniając w kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywracaniu zdolności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Założeniem prac społecznie użytecznych jest stworzenie warunków powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na trudną sytuację materialną.

Celem prac społecznie użytecznych jest zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych poprzez przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto zakłada się, że podjęcie pracy:

  • zapobiegnie wykluczeniu społecznemu,
  • spowoduje zmianę stylu życia,
  • pobudzi aktywność do zmiany swojej sytuacji,
  • pozytywnie wpłynie na relacje z innymi członkami rodziny,
  • ograniczy potrzebę korzystania z pomocy materialnej ośrodka.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo) na osobę. Za każdą przepracowaną godzinę osobie bezrobotnej przysługuje świadczenie w wysokości 9,50 zł (netto). Dochód ten nie jest opodatkowany i nie podlega uwzględnieniu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.

Organizacja prac społecznie użytecznych

Instytucje realizujące PSU na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy to:

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Esperanto 5;
  2. Biblioteka Publiczna Dzielnicy Woli m.st. Warszawy al. “Solidarności” 90;
  3. Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16;
  4. Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa, ul. Jana Olbrachta 48/56.