Przejdź do treści

Cudzoziemcy

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom przebywających w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. club d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
  • zezwolenia na pobyt związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • zezwolenia na pobyt w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

       a także

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. posiadającym Kartę Polaka i członków ich rodzin będącym małżonkiem obywatela Ukrainy dziecku urodzonemu w Polsce przez obywatelkę Ukrainy.

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce na podstawie  wyżej wymienionych zezwoleń są uprawnieni do wszystkich  form pomocy wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej (szczegóły w zakładce świadczenia)

Jedynie osoby posiadające w Polsce zgodę ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Tutejszy Ośrodek współpracuje z wieloma  instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi celem udzielania kompleksowej pomocy cudzoziemcom także w jak najlepszej asymilacji obcokrajowców w Polsce.


Newsletter Zespołu Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców 18.07.2024 r.

Newsletter nr 2024/26 (82) Konkursy Aktualna lista wszystkich ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w Warszawie znajduje się na stronie internetowej : https://um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow  Poniżej znajduje się tylko wybór konkursów, którymi mogą być Państwo zainteresowani. ENG: A current list of all announced competitions for the implementation of public tasks in Warsaw is available on the website https://um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow RU: Актуальный список всех объявленных конкурсов на выполнение общественных задач в Варшаве можно найти на сайте https://um.warszawa.pl/waw/ngo/wykaz-ogloszonych-konkursow Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy ...

Świadczenia dla osób z Ukrainy – Broszura Informacyjna

(PL) Poniżej w załączniku znajdą państwo zaktualizowaną broszurę informacyjną o przysługujących świadczeniach dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. Broszura - świadczenia dla osób z Ukrainy (.pdf 478KB) (UK) Нижче у вкладенні розміщено інформаційну брошуру про пільги для біженців з України, які прибули після Польщі після 24 лютого 2022. Брошура - переваги для вихідців з України (.pdf 516KB) ...

UNHCR Poland – Pomoc dla uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, utworzyła stronę internetową dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Polsce, członków ich rodzin oraz osób, które im pomagają. Na tej stronie znajdują się przydatne informacje i łącza internetowe: https://help.unhcr.org/poland/ ...

Informacje dla uchodźców

Poniżej znajdą Państwo link do strony z przydatnymi informacjami dla uchodźców link do strony. Dotyczą one m.in. zdrowia, edukacji, ochrony dzieci, kwestii prawnych czy zatrudnienia. Są one dostępne w j. ukraińskim i przedstawione przyjazny, krótki sposób. Informacje są stale aktualizowane. ...

Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy – UNICEF

W poniższym dokumencie znajdą Państwo kluczowe informacje dla uchodźców z Ukrainy. ulotka informacyjna (link) ...

Cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców

Jesteś uchodźcą  z Ukrainy i chciałbyś/chciałabyś mieć cyfrowy dokument tożsamości - cyfrowe pozwolenie na pobyt? Nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego. Po linkami szczegółowe informacje, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i Profil Zaufany. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl---pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-posvidka-na-prozhyvannya ...