Przejdź do treści

Zespół ds. Pomocy Cudzoziemcom

Zespół ds. Pomocy Cudzoziemcom/Команда допомоги іноземцям

Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy i Uchodźcy na terenie dzielnicy.

przyjęcia interesantów: od poniedziałku do piątku, godz. 08.00 – 16.00 (po uprzednim umówieniu się)
adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa – mapka
telefon: +48 723 245 934, +48 885 523 828

Zakres działalności:

Do zadań Zespołu ds. Pomocy Cudzoziemcom należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń pomocy społecznej, przebywającym na terenie Dzielnicy Wola cudzoziemcom nieposiadającym polskiego obywatelstwa,
 • prowadzenie podstawowej pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 • poradnictwo socjalne,
 • prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 • wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym do systemu informatycznego POMOST,
 • współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie organizowania wsparcia mieszkańcom Dzielnicy Wola,
 • udział w grupach roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Wola,
 • bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,
 • realizacja działań z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • organizowanie różnorodnych form pomocy odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielonej klientom Ośrodka,
 • wspieranie i inicjowanie działalności samopomocowej mieszkańców dzielnicy w obszarze obsługiwanym przez dział, pomoc w samoorganizowaniu się,
 • pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zespół ds. pomocy cudzoziemcom

ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa

pracownik

stanowisko

telefon

zakres

Anna Kawicka starszy specjalista pracy socjalnej kom. 723 243 574
 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy.
Bogusława Nizioł Starszy specjalista pracy socjalnej  

kom. 511 853 220

 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy
Grzegorz Hass Starszy pracownik socjalny  

kom. 723 248 009

 • Cudzoziemcy przebywający w lokalach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy