Przejdź do treści

Asystent Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach ustawowych zadań, realizuje wsparcie w formie asysty rodzinnej.

Asystent rodziny pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Asystent pracuje z rodziną w jej domu lub miejscu przez nią wskazanym, w czasie uzgodnionym z rodziną i dostosowaniem do potrzeb i wspólnie ustalonych zadań. Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Działania asystentów rodziny:

  1. wspieranie rodziców i podnoszenie ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy i pokazywanie przykładów prawidłowych postaw, modelowanie zachowań,
  2. pomoc w sytuacjach kryzysowych takich jak: poszukiwanie schronienia po doznaniu przemocy,
  3. wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji, wspólne wizyty w urzędach, towarzyszenie podczas spraw w sądzie,
  4. pokazywanie i wspieranie w działaniach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zachowania higieny,
  5. nauka i modelowanie różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi w domu i poza domem, w tym np. wspólne wyjścia do parku, korzystanie z oferty miasta,
  6. udział w grupach roboczych powoływanych w toku Procedury “Niebieskie Karty”  oraz innych zespołach specjalistów, pracujących w formule interdyscyplinarnej,
  7. udział w spotkaniach organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają dzieci.
Koordynator Zespołu: Izabela Kosińska, tel: 506 864 679

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023.poz.1426) oraz
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)